اسناد

عنوان
مجلات مشاهده جزئیات
مجلات
محتوايات: شماره سوم فصل نامه حکومت وشهروند
مشاهده جزئیات
تطبیق، نظارت و ارزیابی این پالیسی
محتوايات: این پالیسی شیوۀ حکومت‌داری محلی را در درازمدت بهبود قابل ملاحظه‌ای خواهد بخشید
مشاهده جزئیات
مجلات
محتوايات: فصلنامه حكومت وشهروند
مشاهده جزئیات