کنفرانس ثبت دارایی های منقول و غیر منقول اراکین عالی رتبه دولتی با شرکت محمد عالم ساعی والی ولایت جوزجان و هیأت بلند پایه اداره عالی مبارزه با ارتشأ و فساد، امروز طی نشست وسیعی در مقر مقام ولایت جوزجان برگزار گردیده.

کنفرانس ثبت دارایی های منقول و غیر منقول اراکین عالی رتبه دولتی با شرکت محمد عالم ساعی والی ولایت جوزجان و هیأت بلند پایه اداره عالی مبارزه با ارتشأ و فساد، امروز طی نشست وسیعی در مقر مقام ولایت جوزجان برگزار گردیده.

در کنفرانس ثبت دارایی های شخصی اراکین عالی رتبه دولتی که در سالون کنفرانسهای مقر مقام ولایت جوزجان با حضور عبدالرزاق ذلالی معین اداره عالی مبارزه با ارتشأ و فساد، نادر محسنی رئیس عمومی ثبت دارایی ها، شمس الدین جاوید رئیس زون شمال ادارۀ عالی مبارزه با ارتشأ و فساد برگزار گردید رؤسا و مسؤولین ادارات دولتی و اعضای شورای ولایتی ولایت جوزجان شرکت ورزیده بودند. والی ولایت جوزجان با استقبال گرم از تدویر این کنفرانس آنرا در بهبود امورات موثر و در ایجاد اداره سالم و مبارزه علیه هر گونه فساد اداری و مظاهر آن مفید و سودمند خوانده، با اشاره بر فعالیت های جدی و پیگیر در جهت ایجاد اداره سالم و عاری از هر گونه فساد در ولایت جوزجان و دستآورد های حاصله درین زمینه که با هماهنگی کامل تمام ادارات دولتی و شورای ولایتی و مساعی مشترک تمام منسوبین متعهد و رسالتمند بدست آمده است، از امید های فزاینده نسبت به آینده های درخشان کشور و برچیده شدن قطعی این پدیده شوم ابراز باور و یقین نمود و از تمام رؤسا و مسؤولین خواست تا با شفافیت و دقت کامل دارایی های منقول و غیر منقول خویشرا ثبت و راجستر نمایند.

همینگونه درین کنفرانس معین اداره عالی مبارزه با ارتشأ و فساد، رئیس عمومی ثبت دارایی ها و رئیس زون شمال اداره عالی مبارزه با ارتشأ و فساد پیرامون موضوع صحبت نموده، خصوصیات تخنیکی و مشخصات ارزشمند پروسه ثبت دارایی شخصی اراکین عالی رتبه را توضیح و تشریح نمودند- مولوی عبدالله نصرت نماینده منتخب مردم در شورای ولایتی جوزجان نیز بنماینده گی از مردم صحبت نموده با استقبال ازین پروسه و اظهار قدردانی از فعالیت های مدبرانه والی ولایت جوزجان در امر مجادله با پدیده شوم فساد اداری هر گونه مساعی بیدریغانه را وعده داد.

پروسه ثبت دارایی های اراکین عالی رتبه در ولایت جوزجان با ثبت دارایی های شخصی والی ولایت و معاون مقام ولایت جوزجان در فورم های مخصوص رسماً آغاز یافت.