پروژه جمع آوری کثافات و تنظیف شهر آقچه اخیراً طی محفلی به اشتراک الحاج بایمراد «قوینلی» والی ولایت جوزجان ، سمونوال فقیرمحمد «جوزجانی» قوماندان امنیه ، جنرال محمدشریف رئیس امنیت ملی ، ولسوال آقچه و جمع کثیری از محاسن سفیدان و اهل معارف در شهر آقچه افتتاح

پروژه جمع آوری کثافات و تنظیف شهر آقچه اخیراً طی محفلی به اشتراک الحاج بایمراد «قوینلی» والی ولایت جوزجان ، سمونوال فقیرمحمد «جوزجانی» قوماندان امنیه ، جنرال محمدشریف رئیس امنیت ملی ، ولسوال آقچه و جمع کثیری از محاسن سفیدان و اهل معارف در شهر آقچه افتتاح و مورد استفاده قرار داده شد.

گفتنی است که برای تنظیف هر چه بهتر و جمع آوری کثافات از شهر ولسوالی آقچه دو عراده تراکتور و 33 عدد کثافت دانی سیار به همین منظور ازجانب پروژه حمایت از شهرداری ها به هزینه یکصدهزار دالر امریکایی به شهردار آقچه تسلیم داده شد.