به اساس لزوم دید مقامات صالحه و پیشنهاد وزارت محترم امور داخله و حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان فقیر محمد جوزجانی معاون اسبق مقام ولایت جوزجان بحیث قوماندان امنیه اینولا بعوض جنرال عبدالعزیز غیرت عز تقرر حاصل نموده است. آژانس باختر خبر میدهد

آژانس باختر خبر میدهد قوماندان جدید التقرر امنیه ولایت جوزجان محفل با شکوه و شاندار توسط جنرال جمال عبدالناصر صدیقی معین پالیسی وزارت امور داخله برای مسؤولین ملکی و نظامی و مردم ولایت جوزجان معرفی و موصوف شروع به کار کرد.

در احتفال فرخندۀ که به مناسبت معرفی فرزند عزیز، خدمتگار جامعه و مردم، شخصیت و چهره شناخته شده و با نفوذ و آگاه مسایل نظامی، سیاسی و اجتماعی دیارمان محترم فقیر محمد جوزجانی معاون اسبق مقام ولایت جوزجان به حیث قوماندان امنیه اینولایت در محوطه مقام ولایت جوزجان برگزار گردیده بود، الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان، جنرال جمال عبدالناصر صدیقی معین پالیسی وزارت امور داخله و هیأتی معیتی اش، معراج الدین حامدی رئیس محاکم استیناف جوزجان، پاسوال سالم احساس قوماندان امنیه ولایت بلخ، مل پاسوال عبدالعزیز غیرت قوماندان امنیه ولایت پنجشیر، محمد یونس فاریابی معاون ریاست امنیت ملی، اعضای شورای ولایتی جوزجان، علمای کرام، روحانیون معظم، رؤسا و منسوبین ارگانهای ملکی و نظامی، شخصیت های متنفذ، محاسن سفیدان و بزرگان مرکز و ولسوالی های ولایت جوزجان، نهاد های اجتماعی، جامعه مدنی جوزجان، زنان و صد ها تن از مردم شریف شهر شبرغان و حومۀ آن شرکت ورزیده بود.

محفل با تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشان و پخش سرود ملی کشور آغاز گردیده و متعاقباً الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان طی صحبتی به نماینده گی از مسؤولین و مردم ولایت جوزجان تقرر سمونوال فقیر محمد جوزجانی را بحیث قوماندان امنیه جوزجان و جنرال عبدالعزیز غیرت را بحیث قوماندان امنیه پنجشیر صمیمانه تبریک گفته از همکاریهای رهبری مقام ولایت جوزجان با قوماندان جدید التقرر اینولایت اطمینان داده و از کارکرد های قوماندانان جدید ولایت جوزجان و پنجشیر و از خدمات ارزنده آنها در راه بهبود امنیت و ثبات اظهار قدردانی کرده از بارگاه خداوند متعال برای هر یک شان در راه خدمت به جامعه و مردم و تحقق کامل شعار پولیس که خدمتگار جامعه و مردم است توفیقات مزید آرزو نمود.

سپس جنرال عبدالناصر صدیقی معین پالیسی وزارت امور داخله طی صحبتی گفت: تغییر و تبدیل یک اصل مهم در پست های دولتی به شمار میرود و این امر یک جریان عادی و از اصول اداری در نظام حکومتداری کشور محسوب میگردد. خوشا به حال کسانیکه در جریان اشتغال به وظایف محوله با صداقت و احساس مسؤولیت در برابر مردم و وطن همت می گمارند و از خود خاطرات نیک و ماندنی را در دل های مردم رقم می زنند. خدمات قابل قدر جنرال عبدالعزیز غیرت و فقیر محمد جوزجانی قوماندان جدید امنیه ولایت جوزجان برای مردم اینولایت ناشی از خاطرات نیک مردم نسبت به آنها میباشد که در جریان وظایف محوله از خود تبارز داده اند.

موصوف در مورد وظایف پولیس ملی نیز اشاره نموده اضافه کرد: زمانی منسوبین پولیس ملی در وظایف خود موفق میباشند که مردم با آنها همکار باشند پولیس هیچ کاری را انجام داده نمیتواند تا که مردم با آنها همکار نباشند و اعتماد مردم را بدست نیاورند این اعتماد زمانی بدست می آید که پولیس ملی با صداقت ایمانداری و اصل شایسته گی وظیفه را انجام بدهند و بدون همکاری محاسن سفیدان، علمای کرام، شورای ولایتی و سایر نهاد های مختلف، هیچ قوماندانی در وظایف خود موفق بدر نخواهد آمد. بناءً آرزوی ما همین است که پولیس ملی ما به همۀ مردم خدمت بکنند زیرا عرضه خدمات یکسان و بدون تفاوت اعتماد مردم را بدست می آورد.

همچنان معین پالیسی در رابطه به وظایف و نقش پولیس ملی در امر تنفیذ قانون و ضرورت همکاری مردم با پولیس نیز اشاره نموده ضمن آنکه از خدمات ارزنده و شایان جنرال عبدالعزیز غیرت در دوران تصدی اش بحیث قوماندان امنیه ولایت جوزجان و از خدمات محترم فقیر محمد جوزجانی در نهاد های ملکی و نظامی اینولا به نیکوئی و قدردانی یاد نموده در وظایف محوله از خداوند بزرگ موفقیت های شایان آرزو نمود.

بعداً مولوی عبیدالله نصرت عضو شولای ولایتی جوزجان طی صحبتی مراتب سپاس و قدردانی مردم جوزجان را نسبت خدمات ارزنده قوماندانان امنیه ولایات جوزجان و پنجشیر ابراز نموده و از همکاری همه جانبه شورای ولایتی جوزجان در امور محوله با قوماندان جدید التقرر امنیه ولایت جوزجان وعده سپرد.

سپس محمد یونس فاریابی معاون ریاست امنیت ملی جوزجان به نماینده گی از هیأت رهبری و منسوبین ریاست امنیت ملی مراتب تبریکات صمیمانه را به مناسبت تقرر فقیر محمد جوزجانی بحیث قوماندان امنیه جوزجان و جنرال عبدالعزیز غیرت بحیث قوماندان امنیه ولایت پنجشیر ابراز نموده موفقیت های بیشتر آنها را در وظایف جدید از خداوند بزرگ استدعا نمود.

بعداً جنرال عبدالعزیز غیرت قوماندان امنیه اسبق ولایت جوزجان و قوماندان جدید پنجشیر در رابطه به کارکرد های پولیس ملی در ولایت جوزجان و همچنان همکاریهای تنگاتنگ مردم ولایت جوزجان با پولیس ملی اینولایت صحبت نموده ضمن تاکید بر ضرورت و سهم فشرده گی و یکپارچه گی مردم از همکاریها و اعتماد رهبری ولایت و مردم ولایت جوزجان نسبت به خودش در دوره سه ساله مامورت اش در بست قوماندان امنیۀ اینولایت سپاسگزاری نموده اطمینان داد که در بست جدید نیز صادقانه برای وطن و مردم خدمت خواهم نمود.

در پایان محفل سمونوال فقیر محمد جوزجانی قوماندان امنیه جدید التقرر ولایت جوزجان از اعتمادی که نسبت به وی درین پست صورت گرفته امتنان و سپاسگزاری نموده وعده سپرد که بخاطر عزت، حفظ نوامیس، تامین امنیت مطمئین، برادری و برابری، تنفیذ قانون و تقویت پولیس ملی به همکاری مردم شریف و نجیب اینولایت در حدود امکانات دست داشته از هیچ گونه کار و فعالیت در امور محوله دریغ نخواهیم ورزید.

قوماندان جدید التقرر امنیه ولایت جوزجان به ادامه صحبت های خویش انجام بموقع و صادقانه وظایف سپرده شده در مستلزم مساعی مشترک همه مسؤولین امور دانسته و ضمن تاکید بر این امر اظهار امیدواری نموده و اطمینان داد که بخاطر خدمت گزاری برای وطن و مردم، تطبیق و تحقق پروگرام های پولیس ملی و تنفیذ قانون آنچه در توان دارم برای مردم اینولا دریغ نمی ورزم.

محفل با دعائیه ای توسط مولوی عبدالرحیم اسلامیار رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت جوزجان انجام یافت.

در پایان محفل حاضرین به دفتر کار محترم فقیر محمد جوزجانی قوماندان امنیه جدید التقرر جوزجان رفته و با اهدای چپن ها، حمایل ها و دست های گل یکبار دیگر تبریکات صمیمانه شان را به مناسبت تقرر موصوف در پست جدید ابراز و از همکاریهای همه جانبه شان وعده و اطمینان دادند.