الحاج بایمراد قوینلی ولایت جوزجان از جریان امتحانات رقابتی معلمین معارف جوزجان که در سالون کلوپ عروسی کرستال شبرغان برگزار گردیده بود بازدید بعمل آورده از نظم و نسق که درین امتحان از سوی هیأت موظف تامین شده بود امتنان و سپاسگزاری نمود. درین بازدید والی و

درین بازدید والی ولایت جوزجان از هیأت موظف در امتحان تقاضا بعمل آورد تا این امتحان از داوطلبان بطور شفاف اخذ گردد و نتایج آن از روی لیاقت و اهلیت داوطلب ارزیابی شود.

گفتنی است که درین امتحان رقابتی به تعداد هفت صد تن از معلمین واجد شرایط اعم از ذکور و اناث شمولیت داشته است که بعد از ارزیابی به تعداد 145 تن آنها به مکاتب محلات اینولا منحیث معلم جذب میشوند.