برای 14 تن از افسران بخش اداری قوماندانی های امنیه ولایت جوزجان و سرپل امروز اسناد فراغت از کورس پنج روزه آموزش اصول اداری توزیع گردید.

در محفلی که بهمین مناسبت از جانب تیم P.R.T ترکیه مقیم شبرغان تدویر یافته بود الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان ، سمونوال فقیرمحمد جوزجانی قوماندانی امنیه ، استادان و مشاورین تیم P.R.T کشور دوست و برادر ترکیه اشتراک ورزیده بودند. محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ، یکدقیقه سکوت به احترام شهدای هر دو کشور و بخش سرود ملی افغانستان و ترکیه آغاز و سپس رئیس تیم PRT ترکیه مقیم شبرغان پیرامون رابطه دوستی نیک میان دولت ها و مردمان هردو کشور افغانستان و ترکیه صحبت نموده ، تدویر کورس آموزش اصول اداری را برای افسران بخش اداری قوماندانی های امینه ولایت جوزجان و سرپل که به همکاری تیم PRT کشور ترکیه مقیم شبرغان راه اندازی و امور تدریس آن توسط (2) تن از استادان ورزیده آنکشور پیشبرده میشد یک گام مفید در جهت ارتقاء ظرفیت های اداری در قوماندانی های امنیه ولایات متذکره دانسته برتداوم تدویر همچو کورس ها جهت ارتقای ظرفیت در عرصه های مختلف وعده همکاری داد.

بعداً والی ولایت جوزجان در رابطه به موضوع صحبت نموده از همکاری های بی شائیبه کشور دوست وبرادر ترکیه در امر بازسازی کشور و منجمله ولایت جوزجان به قدردانی یاد نموده تدویر اینگونه کورسها را که نقش بزرگی در ارتقای ظرفیت و کارایی ادارات دولتی دارد بسیار مفید ارزنده تلقی نموده برای دو تن از استادان آنکشور به پاس خدمات شان تقدیرنامه های مقام ولایت را تفویض نمود که با تشکر پذیرفته شد.

همچنان در جریان این محفل یکتن از استادان آنکشور که غرض تدویر این کورس از کشور ترکیه آمده است صحبت نموده ازهمکاری های رهبری ولایت و قوماندانی های امنیه جوزجان و سرپل که در حصه برگزاری این کورس همکاری نموده اند تشکر نمود.

بعداً اسناد فراغت شاملین کورس مذکور ، از جانب رئیس تیم PRT مقیم شبرغان ، والی ولایت جوزجان ، قوماندان امنیه ، قوماندان نیروهای نوسازی و بازسازی و شماری از اشتراک کننده گان برای فارغین کورس مذکور توزیع گردید در پایان این محفل تقدیرنامه های برای والی ولایت جوزجان ، قوماندان امنیه و رئیس تیم PRT مقیم جوزجان نیز تفویض گردید که با تشکر پذیرفته شد.