الحاج بایمراد قوینلی عصر دیروز مؤرخ 31 ماه جاری در سنای کشور رفته با رفیع الله گل افغان معاون دوم مشرانوجرگه و شماری از سنارتوران کشور دیدار و ملاقات نمود طی این دیدار ابتداء والی ولایت جوزجان سلام های گرم و صمیمانه اهالی شریف ولایت جوزجان را به ایشان تقد

سپس به خاطر تقدیر ازکار و فعالیت ارزشمند محترم والی ولایت جوزجان در هنگام وظیفه داری اش در سنای کشور تقدیر نامه که ازجانب مشرانوجرگه برای وی منظور گردیده بود توسط معاون دوم مشرانو جرگه احتراماً به وی اهداء گردید.

که ازجانب محترم قوینلی والی ولایت جوزجان با تشکر و سپاس فراوان پذیرفته شد.

همچنان الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان  در حالیکه الحاج مولوی جوره وزیر مشاور ریاست جمهوری در امور دینی و الحاج بازمحمد جوزجانی نماینده منتخب مردم ولایت جوزجان در شورای ملی با ایشان همراه بود با داکتر صادق مدبر رئیس اداره امور شورای وزیران دولت جمهوری اسلامی افغانستان دیدار و ملاقات نمود.  طی این دیدار والی ولایت جوزجان یک سلسله مشکلات و پرابم های مردم اینولاء  را توضیح نموده درزمینه رفع آن خواهان همکاری مراجع مربوط گردیدند.

که از جانب وی برای والی ولایت جوزجان وعده هرنوع همکاری را سپرده شد.