سرک قریه سالتق ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان بعداز جغل اندازی و تسطیح ، ظهر امروز توسط الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

در مراسم افتتاح سرک مذکور که سمونوال فقیرمحمد جوزجانی قوماندان امنیه ، معاون اول ریاست امنیت ملی ، سایره شکیب سادات ولسوال ولسوالی خواجه دوکوه و برخی از رؤسای ادارات دولتی و تعدادی از بزرگان قریه مذکور حضور داشتند والی ولایت جوزجان از اکمال کار تسطیح و جغل اندازی سرک مذکور که به اثر کاروفعالیت خستگی ناپذیر شرکت های ساختمانی هدایت بصیرقیل از موعد معینه تحقق پذیرفته اظهار قدردانی نموده ، سرک مذکور را در جهت تأمین سهولت برای مردم آن قریه یک گام بسیار مفید و ارزنده تلقی نمود.

گفتنی است که سرک مذکور به طول 4/1 کیلومتر و عرض پنج متر با هزینه یکصدوپنجاه و شش هزار دالر امریکایی از جانب کشور سویدن تکمیل و مورد استفاده قرار گرفته است.