به پاس خدمات شایسته الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان در جهت تأمین سهولت ها برای کاروفعالیت تاجران ولایت جوزجان ، نشان عالی سکتور خصوصی ، کشور توأم با سند اهدایی آن که مزین به امضاء محمدقربان حقجو رئیس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان میباشد

به پاس خدمات شایسته الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان در جهت تأمین سهولت ها برای کاروفعالیت تاجران ولایت جوزجان ، نشان عالی سکتور خصوصی ، کشور توأم با سند اهدایی آن که مزین به امضاء محمدقربان حقجو رئیس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان میباشد قبل از ظهر امروز در دفتر کار والی ولایت ، درحالیکه سمونوال فقیرمحمد جوزجانی قوماندان امنیه ، اعضای کمیته امنیتی ، تاجران ملی و برخی از محاسن سفیدان حاضر بودند توسط حاجی یولبرس عطایی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع جوزجان برای والی ولایت تفویض گردید که با تشکر از جانب ایشان پذیرفته شد.

والی ولایت جوزجان ضمن تمجید از حسن نیت رئیس و هیأت عامل اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و حاجی یولبرس عطایی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع جوزجان ابراز قدردانی نموده از همکاری های خویش در ایجاد فضای مناسب و مطمئین برای کاروفعالیت تاجران در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و رشد و شگوفایی صنایع دستی و ماشینی اینولا وعده همکاری داد.