دور اول کمپاین بهاری واکسین فلج اطفال امروز با چکانیدن دو قطره واکسین پولیو به دهن اطفال واجد شرایط توسط الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان آغاز گردید.

 

 

دور اول کمپاین بهاری واکسین فلج اطفال امروز با چکانیدن دو قطره واکسین پولیو به دهن اطفال واجد شرایط توسط الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان آغاز گردید.

این کمپاین از 3 حمل الی 5 حمل برای سه روز در سرتاسر ولایت جوزجان تطبیق میگردد که اطفال یک روزه الی 5 ساله این واکسین را اخذ خواهند نمود.

دوکتور احمدفرید عزیز سرپرست ریاست صحت عامه جوزجان طی صحبتی از همکاری های همیشگی والی ولایت جوزجان با ریاست صحت عامه و توجه دایمی شان به عرصه صحت و سلامتی اظهار سپاس و قدردانی نموده گفت:

این کمپاین واکسین پولیو 1040 نفر رضاکار در ولایت جوزجان تطبیق میگردد که به تعداد 150000 طفل واجد شرایط باشند واکسین اخذ خواهند نمود موصوف افزود: برعلاوه واکسین پولیو برای اطفال 2 ساله الی 5 ساله تابلیت های ضدکرم امعاء نیز تطبیق میگردد موجودیت کرم های امعاء در اطفال باعث کم رشدی جسمی و فکری اطفال میگردد که به منظور این مشکل تابلیت های ضد کرم امعاء تطبیق میگردد. دور دوم تطبیق واکسین پولیو یک ماه بعد آغاز خواهد گردید.

بعداً والی ولایت جوزجان از سعی و تلاش خستگی ناپذیر دوکتوران و رضاکارانیکه در راستای عرضه خدمات صحی برای مردم خصوصاً اطفال مصروف کار و فعالیت صادقانه هستند قدردانی نموده افزود:

از شما میخواهم تا این کمپاین به صورت درست تطبیق گردیده و هیچ طفل واجد شرایط بدون واکسین باقی نماند. والی ولایت جوزجان از عموم پدران ومادران تقاضا نمود تا ازین فرصت استفاده نموده و اطفال خویش را واکسین نمایند تا باشد مرض فلج در کشور محو گردیده و هیچ طفل به این مرج مبتلا نگردد.