الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان ، درحالیکه مل پاسوال فقیرمحمد جوزجانی قوماندان امنیه ، انجنیر محمدنسیم بلیغ رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، نوریه حماسه آمره رادیو تلویزیون ملی و برخی دیگر از مسئوولین امور با ایشان همراه بود ، از جریان امتحانات ک

الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان ، درحالیکه مل پاسوال فقیرمحمد جوزجانی قوماندان امنیه ، انجنیر محمدنسیم بلیغ رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، نوریه حماسه آمره رادیو تلویزیون ملی و برخی دیگر از مسئوولین امور با ایشان همراه بود ، از جریان امتحانات کورس های آموزش کمپیوتر و انترنت که درصحن ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جوزجان دایر گردیده بود ، بازدید نموده از نظم و نسق موجود درصحن امتحان اظهار ستایش نموده برای شاگردان شامل این آزمون مؤفقیت آرزو نمودند.

به گفته انجنیر محمدنسیم بلیغ:

کورس های آموزش کمپیوتر و انترنت مطابق پلان مرتبه ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جوزجان در هرسال دو مرتبه تدویر می یابد که در آن افراد واجد شرایط اعم از کارمندان ادارات دولتی ، محصلین ، متعلمین و معلمین معارف تحت آموزش قرار میگیرند.

به گفته موصوف ، در امتحان فعلی 282 تن از افرادی که دوره آموزش این کورس ها را ختم نموده اند شامل می باشند که در صورت مؤفقیت اسناد سیزدهمین دوره فراغت از این کورس ها از جانب ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جوزجان برای ایشان تفویض میگردد.