الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان در دفتر کارش با انجنیر دادمحمد «بهیر» رئیـــس عمومی آبرســانی جمهوری اسلامی افغانستان و انجنیر جمیل «مسیح» رئیس زون شمال آبـرسـانی و هیـــأت همراهـــش دیداروملاقات به عمل آورد.

الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان در دفتر کارش با انجنیر دادمحمد «بهیر» رئیـــس عمومی آبرســانی جمهوری اسلامی افغانستان و انجنیر جمیل «مسیح» رئیس زون شمال آبـرسـانی و هیـــأت همراهـــش دیداروملاقات به عمل آورد.

دیدار به نام خداوند بخشاینده و مهربان آغاز گردیده سپس انجنیر دادمحمد «بهیر» رئیس عمومی آبرسانی ضمن آنکه از دیدار و ملاقات با والی ولایت جوزجان اظهار خرسندی نموده گفت: قبلاً چهارحلقه چاه آب آشامیدنی در مسیر راه شبرغان سرپل بخاطر تأمین آب آشامیدنی باشنده گان شهر شبرغان حفر گردیده بود که متأسفانه کار آن نظر به بعضی ملحوظات متوقف گردید. خوشبختانه کار این پروژه مجدداً آغاز میگردد که با تکمیل این پروژه و تمدید پایپ لین آن مشکلات باشنده گان شهرشبرغان از ناحیه کمبود آب اشامیدنی مرفوع خواهد گردید.

بعداً والی ولایت جوزجان گفت: خوشبختانه هر روز کار پروژه های عام المنفعه یکی پی دیگر در جوزجان آغاز میگردد که این نوید خوب برای مردم ما می باشد.

در ولایت جوزجان شرایط خوب برای تطبیق پروژه های عام المنفعه وجود دارد و ما کوشش می نمائیم تا ازین امکانات به خوبی به نفع مردم خویش استفاده نمائیم.

ما از تمام سرمایه داران داخلی و خارجی تقاضا مینمائیم تا درین ولایت سرمایه گذاری نموده و جهت رفع مشکلات و نیازمندی های مردم ما را همکاری نمایند.

در اخیر دیدار یک ثوب چپن به رسم عنعنه برای مهمانان از سوی والی ولایت جوزجان اهداء گردید که با اظهار سپاس و قدردانی پذیرفته شد.

دیدار به دعای شگوفایی کشور انجام یافت.