سنگ تهداب ساختمان اداری ریاست برشنا جوزجان طی مراسمی در پروژه K شبرغان توسط الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان وسایر مسئولین امور گذاشته شد.

سنگ تهداب ساختمان اداری ریاست برشنا جوزجان طی مراسمی در پروژه K شبرغان توسط الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان وسایر مسئولین امور گذاشته شد.

به هنگام تهداب گذاری ساختمان مذکور بعداز آنکه انجنیر غلام سخی رئیس حوزه برشنا جوزجان درمورد خصوصیت تخنیکی تعمیر جدید آنریاست معلومات ارایه نمود. الحاج بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان طی صحبتی ضمن اینکه تهداب گذاری ساختمان ریاست برشنا را یک گام مفید و ارزنده در جهت بهبود خدمات اداری آنریاست خواند اظهار امیدواری کرد تعمیر جدید در سهولت امور اداری و تخنیکی برق مؤثر واقع گردد.

سپس والی ولایت جوزجان با قوماندان امنیه ، رئیس امنیت ملی ، رئیس برشنا و جمعی از مسئولین امور با قطع نوار سنگ تهداب ساختمان جدید اداره حوزه برشنا جوزجان را به زمین گذاشتند به قول یک منبع مسئول تعمیر جدید مذکور در سه طبقه طور پخته و اساسی به هزینه ده میلیون افغانی در ساحه 27 بسوه زمین اعمار میگردد که دارای 16 اتاق کار وسایر ملحقات ضروری می باشد.