والی ولایت جوزجان از ریاست احیاء و انکشاف دهات و دفاتر میثاق شهروندی ولایت جوزجان دیدار نمود.

والی ولایت جوزجان از ریاست احیاء و انکشاف دهات و دفاتر میثاق شهروندی ولایت جوزجان دیدار نمود.

(دفتر مطبواعات مقام ولایت جوزجان)

1396-09-06

مولوی لطف الله "عزیزی" والی ولایت جوزجان در این دیدار از تمامی کارکرد های ریاست احیاء و انکشاف دهات و دفاتر میثاق شهروندی در مورد چگونگی فعالیت شان جویا گردید.

در همین حال انجینر عبدالصمد "واسعی" رئیس دفتر میثاق شهروندی جوزجان گزارش از کارکرد هایشان را در حضور داشت والی ولایت ارائه نموده گفت: در ولایت جوزجان به ولسوالی  فیض آباد با شمول قریجات مرکز شهر  تحت پوشش برنامه میثاق شهروندی قرار داشته  که این برنامه دارای (200)  شورا  در اطراف شهر شبرغان و ولسوالی فیض آباد جوزجان می باشد.

آقای "واسعی" اشاره کرد: کار های دفتر میثاق شهروندی در 2 ولسوالی فعال شده  کارمندان مصروف آگاهی دهی و انتخابات شوراها در محل می باشند، که تا اکنون کار های کارمندان دفتر میثاق شهروندی به مرحله پروپوزل سازی و دیزاین پروژه ها  قرار گرفته است، که سال جدید  کار عملی پروژه ها آغاز می گردد.

برنامه میثاق شهروندی یک برنامه جدید دولتی بوده که برای تمام مردم افغانستان به 10 سال آینده در حصه تامین خدامات اساسی( در بخش آب:  تهیه آب آشامیدنی و حفظ الصحه، آبیاری، کانال ها، سربندها، تقسیم کننده های آب، دیواری های استنادی، در بخش ترانسپورت: سرک، پلچک ها، دیوار های تحکیماتی و در بخش برق:برق های شهری، برق های آبی کوچک و بزرگ، برق آفتابی و یا سولری و برق های بادی) کمک می کند، این برنامه با در نظرداشت تجربه 14ساله برنامه همبستگی ملی و سایر پروژه های انکشافی دیگر در کشور طرح شده است.