جلسه کمیته منع خشونت علیه زنان تحت ریاست والی لایت جوزجان با اشتراک اعضای کمیته تدویر یافت.

جلسه کمیته منع خشونت علیه زنان تحت ریاست والی لایت جوزجان با اشتراک اعضای کمیته تدویر یافت.

(دفترمطبوعاتی مقام ولایت جوزجان)

1396-09-07

در نخست نهاد های مدافع حقوق بانوان و اعضای کمیته از ثبت (180) قضیه خشونت علیه زنان به جلسه مطرح نموده گفتند: این قضایا شامل(خشونت های لفظی، فزیکی ، ازدواج های اجباری  و آزار و اذیت جنسی می باشد) طی یکماه گذشته در اداره امورزنان این ولایت ثبت گردیده است، اکثریت قضایا حل و یاهم به  نهاد عدلی و قضای به منظور رسیدگی معرفی گردیده است.

 

در همین مولوی لطف الله"عزیزی" والی ولایت جوزجان ( 180) قضیه خشونت علیه زنان را در ولایت جوزجان طی یکماه گذشته نگران کننده خوانده افزود: خشونت های داغ علیه زنان به هرصوت ممکنه بشکل همه جانبه بررسی گردیده عاملین آن طبق کود جزای افغانستان مجازات گردد.

والی جوزجان به ریاست حج و اوقاف و مسولین زیربط هدایت داد کمپاین آگاهی دهی در مورد منع خشونت علیه زنان را در مساجد توسط خطیبان آن ، در قریه جات و ولسوالی ها از سوی مسولین به مدت 16 روز  راه اندازی گردد.

 

والی ولایت علاوه نمود: در مورد طویانه های گزاف، مصارف هوتل و سایر سنت ها کمر شیکن عروسی  از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ، خطیبان مساجد و رسانه ها طی کنفرانس ها و برنامه آگاهی دهی صورت گیرد.

آقای "عزیزی" به مسولین پوهنتون ولایت جوزجان نیز هدایت سپرد: یک کنفرانس بزرگ را در راستا منع خشونت علیه زنان، طویانه ها و مصارف گزاف عروسی تدویر نمایند، که در مورد آن به جوانان آگاهی دهی شود.

در فرجام این نشست والی ولایت از صاحبان اهل اندیشه و قلم خواست: در مورد خشونت علیه زنان و چگونگی جلوگیری  از بدرفتاری ها علیه زنان مقالات و طرح های مناسب خویش نشر و پخش نمایند.

در این جلسه روی موضوعات داغ خشونت علیه زنان، چگونگی رسیدگی به متضررین و جستجوی راه و روش ها در مورد کاهش خشونت علیه زنان  بحث  همه جانبه صورت گرفته تصامیم لازم اتخاذ گردید.