برای 430 فامیل بیجا شده از ولسوالی های درزاب و قوش تپه که از اثر خشونت های گروه تروریستی داعش فرار نموده به شبرغان آمده بودند مواد خوراکه توزیع گردید.

برای 430 فامیل بیجا شده از ولسوالی های درزاب و قوش تپه که از اثر خشونت های گروه تروریستی داعش فرار نموده به شبرغان آمده بودند مواد خوراکه توزیع گردید.

( دفتر مطبوعاتی مقام ولایت جوزجان)

1396-09-11

حدوداً (3000) فامیل از اثر خشونت های گروه تروریستی از ولسوالی های درزاب و قوش تپه در سال جاری بیجا شده اند، که این بیجا شده ها از سوی موسسات همکار، اداره محلی جوزجان و مردم شهر شبرغان دستگیری و همیاری  نمودند.

 

در ادامه روند توزیع امداد ها به بیجا شده های جنگی امروز برای 430 فامیل 5 قلم مواد خوراکی که شامل (برنج،آرد، روغن، چای خشک و شکر) از سوی اداره محلی جوزجان توزیع گردید، این امداد رسانی به روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

قابل تذکره است که  اکنون موسسات همکار چون (UNSR) برای 1190 فامیل بیجا شده دیگر پول نقد و کمپل نیز توزیع می نمایند، ازین کمیت تا حال برای 500 فامیل، پول نقد و کمپل توزیع صورت گرفته که این روند جریان دارد، از سوی هم ) WFP) برای یک هزار فامیل بیجا شده برای سه ماه زمستان مواد خوراکی فوق العاده توزیع نموده است و این پروسه ادامه خواهد داشت.