شیر مادر افغان را خوردید از مخالفت دست بکشید!

 

نشست بزرگ مشورتی صلح در شهر شبرغان برگزار گردید.

(دفتر مطبوعاتی مقام ولایت جوزجان)

1396-09-15         

در این همایش که از سوی کمیته شورای صلح ولایت جوزجان برگزار گردیده بود، در آن در مورد استراتیژی های جدید  شورای عالی صلح صبحت گردیده، روی دسترسی به چگونگی صلح داوم دار بحث گردید.

مولوی لطف الله"عزیزی" والی جوزجان در این نشست گفت: آوردن صلح نه تنها وظیفه دولت بوده بلکی وظیفه ایمانی و جدانی هر فرد کشور است. وی در جریان صحبت هایش خطاب به مخالفین مسلح گفت: اگر شیر مادر افغان را خوردید بیاید از جنگ دست کشیده زیری چتر صلح به زندگی آبرومندانه خویش ادامه دهند.

آقای "عزیزی" افزود: دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به خصوص مردم دلیر و قهرمان پرور جوزجان از پروسه صلح حمایت کرده و در آوردن آن از هیچ نوع جان فشانی ها دریغ نخواهد کرد، بهتر آنست که مخالیفن مسلح از مخالفت دست کشیده به پروسه صلح بپیوند.

مولوی عبدالخبیر "اوچقون" معاون شورای عالی صلح کشور در این نشست گفت: یکی از اهداف جدید  استراتیژجدید پروسه صلح ایجاد اجماع ملی، ترویج و تعمیم فرهنگ صلح میباشد. که حکومت افغانستان با مخالفین مسلح در مذاکره است.

مولوی "اوچقون" با تمامی عضای شورای عالی صلح که در این نشست اشتراک ورزیده بودند، گفتند که پروسه صلح در استراتیژی جدید خود متکی به تمامی افراد جامعه میباشد بنا مردم در قبال جامعه خویش مسئول اند.

در این نشست که صد ها تن از باشندگان ولایت جوزجان روی استراتیژی جدید گرد آمده بودند، علمایی دین، محاسن سفیدان،اساتید دانشگاه دولتی و خصوصی، ولسوالان ولسوالی های ده گانه جوزجان فعالان مدنی، خبرنگاران، زنان، تمامی آنها به شمول ادارات محلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از استراتیژی جدید پروسه حمایت کرده وعده پیاده کردن آن را در ساحه عمل سپردند.