فهرست واجدین شرایط ( شارت لست شده) 17700 بست معلمین ، دارامعلمین و کارکنان خدمان ملکی

با عرض سلام و احترامات حضور شما!
 در ضمیمه فهرست واجدین شرایط ( شارت لست شده) 17700 بست معلمین ، دارامعلمین و کارکنان خدمان ملکی با ذکر موارد ذیل به شما ارسال است :
1. تمام لست ها از طریق رسانه های جمعی ، سایت های انتریتی و سایر امکانات موجود در سطح ولایت و و لسوالی های مربوط  بخش و نشر و به سمع کاندیدان رسانیده شود .
2. تمام لست ها از جانب دفاتر محترم ساحوی و ولایتی پرنت و درهماهنگی با مراجع تحصیلی ، پوهنتون ها ، مقام ولایت ، ریاست معارف ، مقام ولسوالی ها و آمریت های معارف ولسوالی ها در بورد اعلانات دفاتر مربوط در جا های مناسب و قابل دسترس مراجعین نصیب گردد.
3.  فورم شکایت در ضمیمه به شما ارسال و در صورتیکه کدام کاندید از عدم شارت لست و بعضی موارد دیگر شکایت دارد ، میتواند شکایت خویش را از تاریخ 5 الی 10 دلو 1396 در فورم مذکور درج و از جانب دفاتر محترم ساحوی و ولایتی جمع آوری و در اخرین روز به مرکز ارسال گردد و در مرکز از تاریخ 7 الی 10 دلو 1396 شکایات درج و جمع آوری گردد.
 
نوت: زمان امتحان ، محلی امتحان و سایر موارد دیگر در مرحله بعدی به سمع شما خواهد رسید.

Khalid_Nafiz

0786544286

0780281002

تمام فورمه جات به دو بخش تقسیم گردیده است بخش مامورین و معلمین که  هردو بخش در جدول زیر میباشد.

بخش اول مامورین

بخش دوم معلمین

ID-No اسم ولد تخلص ولدیت EntNotification رشته امتحان ولایت
J20004650 ذبیح الله روح الله .. امان الله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004651 شهرالله تاش نظر .... طوق کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004652 عبدالهادی عبدالقیوم .. یزدان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004653 مول الدین محمدهاشم .. محمدیعقوب کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004654 شکرالله نزیرقل ... شاهمردانقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004655 سیدامید سیدکمال .. عبدالغنی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004656 اوکتم محمد .. عبدالکریم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004657 فرمان الدین محمدقیوم .. محمدابراهیم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004658 محمدموسی محمدحبیب .. حضرت قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004659 محمدعیسی محمدمراد .. عوض کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004660 عبدالملک عبدالمنان ... خال نظر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004661 محمدابراهم عزت الله .... خلیل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004662 ضیاوالدین تاج الدین .. شمس الدین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004663 ذبیح الله حمیدالله .. محمدالله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004664 مول الدین ولی خان .. پیرمحمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004665 محمدتردی روز محمد .. عوض گلدی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004666 قمرالدین لعل محمد .. دل محمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004667 عبدالنظر جوره .. امان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004668 منزالله غوث الدین .. اقبال کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004669 آغا محمد کینجه .. روزی بای کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004670 خواجه نیاز داهود قل .. شانیاز کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004671 عبدالحمید عبدالعزیز ... داودقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004672 شیراحمد امیرجان .. محمدابراهیم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004673 عزیز احمد امیرجان . محمدابراهم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004674 عبدالحق عبدالحکیم .. عبدالحکیم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004675 چاری دوران ... جان مراد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004676 محمدصمیم محمدیاسین . محمدلطیف کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004677 سیدمزمل سیدفیض الله .. سیدمکرم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004678 سخی محمد نیک محمد .. گل محمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004679 امیدالله جان محمد .. نورمحمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004680 عبدالوهاب خدایبردی .. عبدالوحید کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004681 رامین محمدحلیم .. حاجی محمدناصر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004682 محمدعارف محمدآصف ... عبدالغنی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004683 اسدالله رحمت الله .. محمدقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004684 فدامحمد عبدالله .. بایمراد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004685 نصرالله اسدالله .. غلام سخی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004686 محمدصمیم حبیب الرحمن .. شاهمردانقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004687 عصمت الله غلام حسین .. حاجی حسن کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004688 محمدحلیم غلام رحمن .. فضل الرحمن کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004689 عبدالله خدای بیردی .. فرمان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004690 محمدنائیب عبدالحکیم .... محمدعلی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004691 چاری خدایبردی ... قره کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004692 عبدالرحیم سخیداد .. محمدشریف کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004693 محمدحنیف عبدالحکیم .. محمدعلی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004694 عبدالبصیر حاجی عبدالحکیم .. شادمان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004695 خیرمحمد سیدمحمد .. جان باز خان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004696 وحیدالله عبدالهادی .. عبدالرحمن کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004697 محسن عسل .. ملا محمدگل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004698 هدایت الله قدرت الله .. یعقوب کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004699 اوراض جمعه محمدعلی .. چاری کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004700 هدایت الله محمد .. عبدالکریم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004701 محیب الله محمدعلی ... محمدضیا کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004702 حسین عسل .. ملا محمدگل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004703 رازمحمد محمدیاسین .. یاسین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004704 محمدشریف غلام محمد .. جان محمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004705 حسین نورمحمد .. خادم حسین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004706 محمدجان محمدموسی .. خالدار کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004707 رحمت الله محمدالله .. عبدالقادر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004708 رازمحمد شیرمحمد .. حاجی فقیرمحمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004709 معصوم عبدالله .. سیدشاه میرزا کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004710 امید محمدیوسف .. حاجی محمدعظیم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004711 محمداسحاق محمدابراهیم .. بیک مراد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004712 شکرالله نجیب الله ... یولداش کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004713 حسن غلام رضا .. علی یاور کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004714 فیض محمد قربان .. بوری کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004715 الغ بیک عبدالرشید .. عبدالرحیم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004716 بافور الدین نورالدین ... غازی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004717 عنایت الله نعمت الله .. خدای بیردی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004719 عبدالستار قورت محمد .. یازعلی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004720 رامین محیب الله .. محمدعظیم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004721 عبدالقدوس کمال الدین ... دولت کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004723 حمیدالله یاری داد ... آقا محمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004725 ذکرالله امان الله .. حبیب الله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004726 حیات الله حبیب الله ... حیدر قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004728 عبدالباری خواجه گیلدی .. خواجه قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004730 ریاضت الله محمدقاسم .. محمدعمر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004731 عزیز الله بسم الله . امیرجان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004732 محمدناصر محی الدین .. عین  الدین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004733 مجیب الله محب الله .. عبدالکریم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004735 عبدالکریم محمدیوسف ... مولان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004736 محمداشرف محمدایوب .. محمدکریم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004740 لعل محمد عبدالاحد .. بهاوالدین قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004743 حمیدالله خداینظر .. یازدردی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004744 سیداحمد سیدحسن .. سیدمحبوب کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004746 صفی الله شایسته گل .. محمدرحیم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004748 عظمت الله عبدالصمد .. مینگی یار کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004750 عبدالحق فرمان .. قربان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004752 قیس حضرت میر .. عبدالعزیز کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004768 بصیره قلیچ .. عبدالکریم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004770 بهار عبدل بصیر .. ابراهیم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004772 نجیبه عبدالغفار .. خدایداد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004773 حمیرا شاهمردان قل .. چاری کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004776 شمسیه لطف الرحمن .. عبدالرحمن کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004779 نریما اسماعیل .. عبدالمومن کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004784 نوریه سخیداد .. استایوسف کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004787 فریده عبدالجمیل .. عبدالستار کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004789 زحل محمدرسول .. محمدعلی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004790 زرمینه جان محمد .. خیرمحمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004795 راحله محمدکاظم .. طلابای کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004798 لطیفه محمدعسی .. جلیل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004801 صدف غلام جیلانی . غلام نقشبند کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004803 شریفه عبدالجلیل .. حاجی مراد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004806 حاجره محمدشاه .. انه کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004808 فرحناز عبدالستار .. همراه کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004811 لیدا محمدقاسم .. محمدآصف کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004814 فریده محمدغوث .. امام قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004816 نیلاب عبدالناصر .. عبدالوهاب کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004819 کرشمه معراج الدین ... فرهاد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004822 سونیا محمدعمر .. عبدالرزاق کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004825 شمیلا امان الله .. محمدمراد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004828 سنبل محمدبشیر .. محمدعمر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004829 یلدا تاش فولاد .. عبدالرشید کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004832 کامله قربان نیاز .. اولیاقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004836 پرمیلا حبیب الله .. غلام می الدین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004837 بصیره پیدامحمد .. سیدعمر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004840 ازما محمدظاهر . محمدعیسی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004841 فرزانه تورسن .. مومن کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004844 مریم محمدالله .. یزدانقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004845 بنفشه نورالله .. عظیم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004848 فاطمه گل زمان .. گل محمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004851 عایشه محمدیار .. عبدالرحمن کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004853 معصومه نیک محمد .. پیغمبر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004856 فاطمه سیدشهنشاه ... سیدمیرحسن کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004857 عاقله عبدالرحمن .. عبدالمجید کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004861 سایره عبدالرحمن .. عبدالمجید کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004864 سایره مختار .. عبدالخیل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004866 فریبا شهاب الدین .. حاجی اولیاقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004869 فوزیه نورالله .. حکیم بای کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004871 نصیره عبدالفتاح .. محمداسلم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004875 سمیه عبدالمقیت ... مولوی محمدنبی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004877 ملیحه عبدالهادی .. عبدالغفور کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004879 تمنا عزت الله .. ابوالخیر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004881 روبینه عنایت الله ... شریف الله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004884 پیکی محمدحکیم .. عبدالکریم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004886 منیژه سیدعبدالله .. سیدکریم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004888 یلدا سیدهاشم .. سیدجعفر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004891 جمیله عبدالنظر . طاغن کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004897 فرزانه خیرالدین .. غلام رسول کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004900 کریمه سلطان . عوض محمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004902 مژگان محمدآصف .. حبیب الله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004907 شگوفه محمداسماعیل .. فرمان قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004909 کامله طریف شاه .. نظر شاه کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004912 کیمیا ذین الدین .. عبدالمحمود کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004914 پروانه محمداکرم . شاه مرد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004916 اسما عبدالقهار .. عبدالصمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004921 مرضیه تاج الدین .. نجم الدین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004923 زحل عبدالخلیل . امیرمحمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004925 منصوره فیض محمد .. محمدنظیف کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004926 نظیفه ملا عبدالکریم ... عبدالباقی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004928 شبنم محمدحلیم .. گل جان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004931 آیگینه محمدقاسم .. محمدنظیف کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004934 مریم نجیب الله .. محمدحسین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004936 نظیفه عزت الله .. عبدالعزیز کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004939 نیگیتا عبدالواحد ... عبدالملک کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004941 فروزان سخیداد .. غلام بای کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004943 مریم شهسوار .. همراه کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004948 سهیلا امام الدین .. فتح محمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004950 نجیبه عبدالجبار .. عبدالجلیل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004951 خدیجه عبدالجبار .. عبدالجلیل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004956 شیما غلام محمد .. حاجی عبدالستار کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004959 بلقیس محمدکمال .. بابه قلیچ کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004960 فوزیه سیداکبر .. سیدرضا کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004963 نظیفه سیدجمال الدین .. سیدنجم الدین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004965 رقیه سیداکبر .. سیدرضا کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004967 جمیله عبدالقهار .. شیرمحمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004969 ناجیه قربان .. رضا بخش کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004970 فرشته محمدشریف .. حاجی مراد علی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004972 سمیه غلام محمد .. محمدجعفر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004976 نظیفه آقا محمد .. خال محمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004979 آیلر سیدمحمدضیا .. سیدعالم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004985 عبدالحکیم محمدنواب .. نصرالله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004988 نعمت الله بازار .. عبدالقیوم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004990 ذکرالله عبدالحمید ... باباقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004993 ویس محمدناصر .. غلام روف کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004994 نقیب الله محمدانور .. محی الدین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004997 نجیب الله محمدسعید ... خدای بیردی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20004999 محمدعظم محمدکریم .. فقیر محمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005002 محمدظریف عبدالحلیم .. رحمن بردی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005004 عبدالبصیر محمددوران .. شیردل خان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005006 شکرالله عبدالله .. حاجی خواجه نظر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005008 مسعود تاج الدین .. نورالدین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005013 الله نظر آقا مراد .. آقی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005015 ضیاوالحق خیرمحمد .. عبدالرحمن کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005017 فیروز سیدخان .. محمدهاشم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005022 نجیب الله عبدالغفور .. شاهمردانقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005024 جلال الدین محمدضیا .. محمدعثمان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005025 شهرالله قربان بای ... خدایقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005027 میرصابر میرصدیق .. میراکبر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005029 ولی محمد اسکندر .. محمداسماعیل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005030 سیدعلی سیدغلام رضا .. سدقاسم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005032 محمدنادر محمدقلی .. محمدنظر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005034 عزیزالله آزاد خان .. طارق خان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005035 سیدصفی الله سیدامین الله .. سیدحبیب الله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005037 رومان عبدالقیوم .. عبدالرشید کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005039 مولدالدین خان ملا .. نبی الله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005042 محمدنسیم .محمدمحسن ... محسن کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005044 پاینده سیدمحمد .. عاشور کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005045 ضیاوالحق عبدالحق .. میرزا قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005047 عنایت الله عبدالحمید .. عبدالله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005049 الهام الدین محمدیعقوب .. برات کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005056 شیرمحمد محمدسرور .. محمدانور کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005058 محمداکرم محمدحسن .. قاری رسول کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005060 راز محمد جان محمد .. خیرمحمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005062 اسدالله خداینظر .. محمدقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005063 سیف الدین مردان قل .. رحمن قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005065 محمدحنیف محمدایوب .. محمدعلی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005067 عبدالنعیم عبدالشکور ... آستان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005072 منزالله محمدمراد ... تورمحمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005075 صبغت الله جمعه ... عبدالقادر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005076 عبدالله عبدالرزاق .. خدایقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005079 حمیدالله نزیرقل .. بیک مراد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005082 نقیب الله محمدظریف .. ظفر علی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005086 محمدنسیم حبیب الرحمن .. شاهمرادنقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005088 نعمت الله غلام محمد .. محمدسهراب کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005090 عبدالفرید عبدالمتین . غلام حضرت کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005093 عبدالحق عبدالواحد ... همراه کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005095 هلال الدین عبدالحکیم .. محمدرحیم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005098 محمداکبر محمدعمر .. عبدالله جان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005101 دوست محمد شاهمردان قل .. همراه کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005102 اسلام الدین زین الدین .. زین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005105 محمدعارف مینگی بای .. نورمحمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005107 عبدالحق تنگری قل ... پیغام کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005108 عبدالقدوس عبدالحلیم .. عبدالواحد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005110 پرویز عبدالرب .. غلام حیدر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005112 تقی غلام حسن .. غلام حسین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005114 احمدمراد محمدعاسم .. محمدگل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005116 محمدزمان نورعلی .. محمدنبی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005119 محمددلبر خالمراد .. عبدالمجید کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005121 غلام جیلانی محمدنبی .. فقیرمحمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005122 هدایت الله محمدابراهیم .. قربان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005124 رحیم الدین محمدامین .. حیت مراد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005126 محمدموسی محمدحسن .. محمدحسین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005127 شمس الله احمدالله .. محمدعلی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005128 عبدالناصر عبدالرحیم .. عبدالستار کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005130 میرویس حاجی انور .. قنتال کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005131 شدت محمداسحق .. محمداسماعیل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005133 نجیب الله عبدالجبار .. محمدعظیم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005134 تاج محمد محمدرحیم . اسلام قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005137 محمدعارف عبدالرحیم .. تردی قلچ کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005140 سمع الله محمدامان .. مالر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005141 محمداسماعیل آق نظر ... خدایقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005143 غلام سخی الله محمد .. عطا محمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005145 ظاهر عبدالنعیم ... یزدانقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005147 ساحل محمداسماعیل ... لونگ کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005148 محمدظاهر غیاث الدین .. فضل الدین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005149 عبدالکریم محمدرسول .. حضرت قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005150 محمدشریف عبدالغنی ... روزبای کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005152 محمدرحیم عبدالجلیل .. توکل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005153 صدرالدین سیف الدین .. عبدالصمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005155 عبدالحمید عبدالحکیم .. محمدعلی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005158 سیدعبدالبقا سیدمحمد .. سیدموسی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005160 شاهپور محمدیار .. عبدالرحمن کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005161 خلیل الله نوراحمد .. عطا جان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005163 شریف الله غیب الله .. مصطفی قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005164 عبدالمتین قیام الدین .. داد الله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005167 سلطان سنجر عبدالرحمن .. شیرعلی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005169 محمدصابر مصطفی قل .. سلیمان قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005170 نوراحمد محمدعیسی .. عبدالاحمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005199 غلام سخی محمدیونس .. ملا محمدکریم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005200 عبدالمتین محمدقاسم .. رحمن بیردی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005203 نذیرالله غلام سخی .. مرتضی قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005204 لطف الله سخی داد ... محمدالله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005205 عبادالله عصمت الله .. قدرت الله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005207 عبدالله خال محمد ... عبدالمحمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005209 احسان الله حاجی روشن دل .. عطا جان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005210 عبدالرشید مولان بیردی .. مولان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005211 محمدرفیع محمدصدیق .. عبدالرحمان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005212 فیض الله عبدالستار .. همراه کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005213 عنایت الله سیف الدین .. چاری کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005214 ذکرالله عزیز الله .. حفیظ الله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005215 محمدحسین عبدالرحیم .. عبدالحمید کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005216 روح الله خدایداد .. قاسم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005217 نقیب الله حاجی یولبرس .. عطا مراد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005219 نجیب الله عبدالمقیت ... مولوی محمدنبی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005220 البرز عصمت الله .. محمدشریف کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005222 دین محمد بازمحمد .. بیک محمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005223 عنایت الله رحمت الله .... قدرت الله کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005225 سیدمنصور سیدصالح .. سیدیونس کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005226 احمدمنیر محمدعالم .. محمدامین کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005228 حشمت الله محمدنادر .. محمدطاهر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005229 زین الله حسین .. محمدنبی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005231 مسعود محمدگل .. احمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005233 عزیز الله عبدالله .. امام نظر کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005234 عبدالباتور کریم . خدایقل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005235 سیدناصر سیدفرید .. سیدمنصور کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005239 عبدالرزاق عبدالستار .... محمدهاشم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005240 ولی الله اسدالله خان .. حاجی محمدیونس کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005242 محمد محمدنبی .. ذولفقار کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005244 هدایت الله محمدشریف .. خدایبردی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005247 علی محمد آغا محمد . حاجی کوهعاف کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005266 نظیف الله عبدالطیف .. محمدکریم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005268 رحمت الله نعمت الله .. رحمن قل کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005269 ذکرالله نظر محمد .. همراه کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005270 احمدرشاد عبدالروف .. عبدالمقسیم کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005272 محمدکبیر سیدنظر .. محمدشریف کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005273 جعفر عنایت الله .. سیدعباس کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005275 محیب الله رحمت الله .. دولت مراد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005277 قیام الدین جان محمد ... پیرمحمد کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005278 حنیف الرحمن حبیب الرحمن ... محمدنور کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005279 صدیق جانان ... خانان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005282 نقیب الله عیدیقل ... محمدنیاز کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005283 حبیب الله حلیم. .. سیدعلی کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20005296 عبدالمهدی محمدعیسی .. عبدالمجید کادر انجینری جوزجان هوانوردی جوزجان
J20005301 عبدالقدوس نصرالله .. خدایبردی کادر انجینری جوزجان هوانوردی جوزجان
J20005304 عبدالرزاق عبدالحق .. غلام سرور کادر انجینری جوزجان هوانوردی جوزجان
J20005305 رقیب شاه حضرت شاه .. قادر کادر انجینری جوزجان هوانوردی جوزجان
J20005308 رحیم الله نعمت الله ... حاجی محمدولی کادر انجینری جوزجان هوانوردی جوزجان
J20005310 محمداسماعیل شیرمحمد .. عوض کادر انجینری جوزجان هوانوردی جوزجان
J20005315 بصیره عبدالمحمود ... عبدالغنی کادر انجینری جوزجان مخابرات جوزجان
J20005320 خیرالدین تاش مراد . آستانه قل کادر انجینری جوزجان مخابرات جوزجان
J20005323 جعفر عبدالله .. محمدعلی کادر انجینری جوزجان مخابرات جوزجان
J20005324 احمدشعیب تیمور شاه .. چاری کادر انجینری جوزجان مخابرات جوزجان
J20005327 حکمت الله عبدالاحد .. عبدالحمید کادر انجینری جوزجان مخابرات جوزجان
J20005329 عبدالنصیر عبدالمتین .. عبدالغنی کادر انجینری جوزجان مخابرات جوزجان
J20005332 سیف الدین فیض الله ... نصرالدین کادر انجینری جوزجان مخابرات جوزجان
J20005334 نجیب الله محمدظریف .. حاجی بازار کادر انجینری جوزجان مخابرات جوزجان
J20005335 محمدظریف عبدالرحمن .. زین الدین کادر انجینری جوزجان مخابرات جوزجان
J20005338 انجنیر فرزانه محمدعثمان .. ملا عوض کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005339 نهیره محمدرضا .. محمدعطا کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005342 نصیبه شکرالله .. عطا مراد کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005344 سهراب سلطان محمد .. صالح محمد کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005347 محمدجمعه عبدالکریم .. امام نظر کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005348 حسن عسل ... ملا محمدگل کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005351 حفیظ الله اسدالله .. عوض کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005354 امیدالله صدرالدین ... محمدالله کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005356 احسان الله عبدالسلام .. حق بیردی کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005358 حبیب الرحمن محمدشاکر ... محمدشاکر کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005360 محمد حاجی محمد .. محمدسرور کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005361 سیدفرید سیداحمد .. سیدعیسی کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005366 خیرالله نصرالدین .. سیف الدین کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005368 حیات الله محمدایوب .. نظیر قل کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005370 امین الله بلال .. حاجی نظر محمد کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005373 محمدصدیق حاجی عمر گل .. حاجی انار گل کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005375 جاوید عبدالهادی .. رحمت شاه کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005378 حاجی محمد سیدمراد .. محمدیوسف کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005379 عبدالرشید عبدالغفار .. خیرالدین کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005382 فریدون محمداجان .. عبدالخلیل کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005385 محمدموسی محمدرسول . حاجی حضرت قل کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005390 عبدالواحد خیرمحمد .. شاه مراد کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005395 محمد غلام رضا .. علی یاور کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005398 ارسلان سیف الدین .. محمدالله کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005402 بهرام الدین نجم الدین .. عبدالمجید کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005403 زین الله شکرالله .. خیرالله کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005406 عزیز احمد محمدقاسم .. محمدکاظم کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005407 عبدالباسط عبدالصبور .. همت علی کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005409 محمدیاسین عزت الله .. رحمن بای کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005412 الماس عبدالستار .. سهراب کادر انجینری جوزجان جیولوژی و کارتوگرافی جوزجان
J20005415 عنایت الله خدایقل .. فیض محمد کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005418 عبدالمحسن محمدغوث .. سیدمحمد کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005421 عبدالبصیر عبدالخلیل .. بازار کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005422 علی سینا بدل بای .. خواجه مراد کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005424 محمدبابر عبدالواحد .. محمدیوسف کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005426 حشمت الله محمدصادق .. استابهرام کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005428 محبوب الله عبدالخالق .. عبدالسلام کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005430 محمدناصر محمداسلام .. محمداسلم کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005432 سنگر غلام سرور .. غلام حیدر کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005433 گلاب الدین کمال الدین . سخی کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005435 فضیله اسکندر .. اسماعیل کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005436 شکیلا نعمت الله ... خیرمحمد کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005437 عادله نعمت الله .. محمد کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005438 مسعوده عبدالحق .. ملا حضرت قل کادر انجینری جوزجان تکنالوژی کیمیاوی جوزجان
J20005443 محمدافضل محمدابراهیم .. فیض محمد کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005445 رحیم الله عبدالجبار .. برات کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005446 عبدالبشیر عبدالرحیم .. الله بردی کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005449 عبدالرزاق عبدالرحیم .. صفر گلدی کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005450 سید محمدعلم شاه شاه غلام حسین .. شاه حسین علی کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005453 روزی فضل محمد .. خدایقل کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005455 میرهارون سیدعارف .. سیدمصطفی کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005457 فریداحمد محمدسرور .. محمدصدیق کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005471 محمدقاسم غلام سخی .. باسته کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005474 بهمن مرادی محمدمهدی ... علی مدد کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005478 محمداکبر محمدسرور .. محمدانور کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005481 سیدهارون سیدمحمدشاه .. سیدعبدالغفار کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005486 سیدمحمد صالح محمد .. دوست محمد کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005489 نوید عبدالسلام .. عبدالوهاب کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005492 عبدالواسع عبدالوهاب .. عبدالغفار کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005494 صمیم حاجی فیض محمد .. خدابیردی کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005497 محمدالدین امیرمحمد .. یعقوب علی کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005502 بکتاش محمدصدیق .. عبدالعزیز کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005507 سیدبابر سیدمحمدضیاء .. سیدعالم کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005513 عبدالعظیم حسن رضا . غلام محمد کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005516 حمیدالله ایگم بیردی .. محمود کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005518 پرمیلا محمداسرائیل ... محمدابراهیم کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005521 سعدیه محمداسمعیل ... مردان کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20005525 نورحیا حضرت نور .. حاجی پاینده کادر انجینری جوزجان برق جوزجان
J20005527 راحله عبدالحمید .. عبدالله کادر انجینری جوزجان برق جوزجان
J20005529 فدامحمد خان بای .. چاری کادر انجینری جوزجان برق جوزجان
J20005531 زمان دوست علی .. حاجی کوهعاف کادر انجینری جوزجان برق جوزجان
J20005532 برهان الدین عبدالبصیر .. محمدابراهیم کادر انجینری جوزجان برق جوزجان
J20005534 خالدار نورالله ... علی مراد کادر انجینری جوزجان برق جوزجان
J20005536 امید عبدالبشیر .. محمدسرور کادر انجینری جوزجان برق جوزجان
J20005537 فدامحمد خدایداد .. محمداکبر کادر انجینری جوزجان برق جوزجان
J20005539 سردار غلام حیدر .. محمدعمر کادر انجینری جوزجان برق جوزجان
J20005542 خالمراد گل محمد .. خال محمد کادر انجینری جوزجان برق جوزجان
J20005545 عبدالصبور غلام سخی .. محمدصدیق کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005547 احسان الله نجم الدین .. غلام محی الدین کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005549 شفیع الله گل محمد .. محمدصدیق کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005551 رستم غلام سخی .. عبدالرزاق کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005554 محمدرفیع عبدالرحیم .. رحمانقل کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005556 عبدالنصیر عبدالخلیل . بازار کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005558 اقبال عزیز الرحمن .. غلام عزیز کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005560 سیدمحمد سیدمحمدعلی .. سیدمحمدحسین کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005563 عبدالباقی سیدمراد .. محمدیوسف کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005565 عبدالمتین محمدهاشم .. محمدامین کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005568 عبدالواسع رحمت خان .. عبدالصمد کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005571 وحیدالله محمدرحیم .. میرزا محمداسماعیل کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005573 نورالله طوی بای .. شاهمردانقل کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005576 نقیب الله داود شاه ... حاجی حضرت شاه کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005578 محمداعظم محمداکبر .. اسماعیل کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005581 محمدیوسف عبدالقهار .. محمدقل کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005582 سباوون روزی خان .. عبدالله کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005585 احمدفیروز غلام سخی .. مرتضی قل کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005587 محمدظریف غوث الدین .. عبدالقدوس کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005588 فریدون دین محمد .. خداینظر کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005597 بازمحمد محمدصالح .. محمدشریف کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005598 نثاراحمد دل محمد .. محمداسماعیل کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005600 سیدادیب حسین سیدحبیب حسین .. سیداشرف کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005603 عبدالوکیل عبدالحکیم .. رحمن کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005604 ظهیراحمد شبیراحمد .. محمدسعید کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005607 احمدخالد شیرمحمد .. حاجی کوه ماف کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005609 میلاد عبدالطیف . محمدایوب کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005611 نوید غلام احمد ... ملا بهاوالدین قل کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005614 قمرالدین روح الدین .. نورالدین کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005616 محمدنادر عبدالله .. ملا محی الدین کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005619 سیدناصر سیدصالح .. سیدیونس کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005621 محمدعظیم محمدهاشم ... یتیم قل بای کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005624 نظر محمد محمدخان ... فیض محمد کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005625 نورمحمد نظر محمد .. محمدرحیم کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005628 احمدراشد عبدالحکیم .. محمداسماعیل کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005630 احمدرشاد خداداد .. قدرت بیک کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005631 امرالله محمدافضل .. محمدهارون کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005633 میسره محمدقاسم .. محمدنظیف کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005635 فرشته محمدگل .. عبدالحکیم کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20005636 نادیه عبدالبصیر .. میرزا عبدالکریم کادر انجینری جوزجان ساختمانی جوزجان
J20007258 محبوبه محمدنظر - قربان علی کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007262 عبدالرسول یگن بیردی - خدای نظر کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007265 امان الله فیض الله - شمس الدین کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007267 جاوید عبدالرزاق - بارنظر کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007270 بیک محمد چاری - یازخان کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007273 رویا محمدرسول - خواجه مراد کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007275 محمدظریف عبدالحی - عمراقل کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007277 رازمحمد شیرمحمد - شاهمردان قل کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007279 عبدالله غلام سخی - جمعه نظر کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007281 ناجیه عبدالعزیز - بابه خان کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007283 حسینا محمدنسیم . محمدی بای کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007284 صابر عبدالودود - عبدالخلیل کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007286 محمداسلم محمدهاشم . محمدعیسی کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007288 محمدحسیب محمدیاسین - محمدلطیف کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007289 صبورخان صفرخان . عبدالخالق کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007291 روزی مراد محمداسحق . محمدقل کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007292 حاجی محمد حاجی محمداکبر . حاجی محمد امین کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007293 عبدالاحد عبدالغنی - عبدالخالق کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007295 فدامحمد خیرمحمد - محمدحسن کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007296 سیدحکیم سیدتقی . سیدرضا کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007298 جاوید محمدعثمان - بهاوالدین قل کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007298 کریمه ایگم بیردی . عبدالروف کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007301 محمدوزیر جان محمد - غلام حیدر کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007302 عبدالکریم خدابیردی . آق محمد کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007304 عزیزالله محمداکبر - اسلام کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007305 مبارک شاه محمدنبی .. حسن کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007306 شیما جمعه قل . حضرت قل کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007308 علاوالدین حاجی خدانظر - عبدالرحیم کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007309 ذبیح الله عزیزالله . محمدلطیف کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007314 محمدظریف محمدوزیر . احمد کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007316 محمدصادق عبدالحق . عبدالله کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007317 عبدالمنیر عبدالکریم - همراه کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007319 رحمن بردی عبدالقادر . عبدالکریم کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007320 ذوالفقار محمداسحق . محمداسماعیل کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007322 ظریفه عزت الله . عبدالعزیز کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007323 علی محمد عبدالحکیم - بیرم ایشان کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007324 نظیفه محمدظریف . محمداسلم کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007325 محمدنبی عبدالخلیل . عوض کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007327 مسعود عبدالقهار - عبدالروف کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007329 نعمت الله رحمت الله - سیف الله کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007330 عبدالخلیل محمد . رجب علی کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007332 صفی الله نورمحمد - عبدالمومن کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007333 جان محمد شاه سید . محمدیونس کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007334 عبدالمناف عبدالمنان - خیرالدین کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007336 عبدالرحیم احمدخان . قوت خان کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007337 محمدانور عبدالستار . عبدالغنی کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007338 جمعه محمد - جمعه قل کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007340 محمدنبی محمدقاسم . بابه خان کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007341 محمدآصف پیرنظر - حاجی شاه نظر کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007343 رونا محمدنسیم . حاجی اسمعیل کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007344 نصیراحمد شکور - جمعه کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007347 هدایت الله عبدالرزاق . استاچاری کادر منابع بشری جوزجان منــــــابـــــع بشری جوزجان
J20007348 سیداعظم سیدمحمداکرم - سیدمحمدمکرم کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007349 حبیب الله اسدالله - محمدیونس کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007351 عبدالبصیر عبدالرشید - حاجی صفرمحمد کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007352 عبیدالله عطامحمد - غلام دستگیر کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007357 احمدالله عزیزالرحمن - قاری فضل الرحیم کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007362 محمدعظیم محمدظاهر - غلام سخی کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007364 فدامحمد عزیزالله - امیرالله کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007365 فریداحمد غلام جیلانی - محمدنبی کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007367 شاه محمد محمدقاسم - محمدعمر کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007368 رحمت الله عبدال - هارون کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007370 حسیبب الله عبدالجمیل - حاجی عبدالجلیل کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007372 عبدالبصیر محمدرحیم - محمدکریم کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007374 محمد سیدمحمد - محمدعلی کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007375 محمدآصف گل محمد - طور کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007377 احمد محمدنبی - سلطان علی کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007379 سیدحسین سیدمهدی - سیدغلام رضا کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007381 امیرمحمد حق نظر - محمدنظر کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007383 محمدآصف چاری - احمد کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007384 محمدعالم محمداکرام - یارمحمد کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007386 پروانه عبدالستار - سهراب کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007387 روح الله حفیظ الله - محمدرفیق کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007389 حبیب الله محمدایوب - رحمن قل کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007391 مدینه عبدالملک - ملا یولداش کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007392 جمال الدین کمال الدین - پنجی کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007394 عبدالسمیع عبدالطیف - عبدالخلیل کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007395 سمیرا محمدعلی - اورن کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007400 سیدسیف الدین حسام الدین - علاوالدین کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007401 نورمحمد طوی بای - شاهمردانقل کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007402 عاطفه سلطان عزیز - مبارک شاه کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007404 زلمی خیرالدین - کینجه کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007406 لیمه فیض الله - محمدیقین کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007407 محمدقاسم عبدالرحیم - محمدنعیم کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007409 شبانه امان الله - عبدالواحد کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007410 شفق غلام حیدر - غلام نقشبند کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007412 فیروز لعل محمد - عبدالاحد کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007413 آمنه محمداسماعیل - محمدایوب کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007415 لطف الله مرادالله - کریم کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007416 فرخنده عبدالشکور - عبدالغنی کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007418 محمدشفیع زبیرخان - صاحب خان کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007419 بهشته صدرالدین - محمدموسی کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007420 بشیر محمد - محمدعیسی کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007423 امید محمودالدین - قطب الدین کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007424 بسم الله نذیرقل - محمدمراد کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007425 محمدنعیم عبدالحمید - رجب کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007426 نثاراحمد محمود - محمدکریم کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007427 ذبیح الله شاهمردانقل - آنه کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007430 بوری بای خدای نظر - عزت الله کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007431 عزیزالله غلام رسول - بهاوالدین کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007432 محمدعارف حاجی سراج الدین - ملابهاوالدین کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007433 سیدبشیر سیدکلان - سیدصابر کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007434 محمداعظم محمداکبر - بابه کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007435 نورالدین تاج الدین - مولان کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007438 نصرالله عبدالغفار - بشیرمحمد کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007439 نورالله عبدالقاه - عبدالغفار کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007440 حمیدالله نذیرقل - خان بای کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007441 ذبیح الله عزت الله - عبدالستار کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007442 نعمت الله یوسف - عبدالله کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007443 نجیب الله عبدالقادر - خداینظر کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007444 عبدالمصور رحمت الله - حمیدالله کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007445 نجیب الله عبدالستار - برات کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007446 محمدجاوید عبدالقیوم - عبدالکریم کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007447 عبدالمعروف عبدالمنان - عبدالمنان کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007448 حشمت الله غلام سخی - آقا محمد کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007449 زین الله شاهمردانقل - غلام حیدر کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007450 روئین عبدالحکیم - میراحمد کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007451 عبدالمتین عبدالکریم - همراه کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007452 محمدنسیم عبدالغفور - نعمت الله کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007453 عبدالخالق محمدیاسین - حاجی نطفر کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007455 فواد فیض مند بازمحمد - رازمحمد کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007457 امید نورمحمد - فیض محمد کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007458 حبیب الله عبدالله - صاحب نظر کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007459 اقبال صدرالدین - جوره کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007460 نعمت الله امین الله - خیرمحمد کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007461 روح الله حیات الله - نذیرقل کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007462 قاری حمیدالله عبدالمومن - محمداسماعیل کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007465 انعام الله خال محمد - شکوربای کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007466 فرید محمدیونس رسولی - محمدنعیم کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007468 نصرت الله غلام رسول - میرزاعبدالرحیم کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007469 عصمت الله عبدالرحمن - دولت کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007471 نثاراحمد عبدالملک - غفور کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007472 سیف الله امان الله - محمداسحق کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007473 عبدالحمید عبدالستار - محمدهاشم کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007475 زین الله عبدالقیوم - محمدمراد کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007476 سلطان محمد شیرمحمد - دوست محمد کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007477 امان الله اخترمحمد - عبدالرشید کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007478 محمدحسیب محمدیونس - محمدایوب خان کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007480 نصرت الله محمدسرور - حالبای کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007484 نعمت الله محمد - نورالدین کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007486 محمداکرم محمداسلم - ایرگش کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007488 بیژن غلام محمد - آقامراد کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007491 محمدعالم عبدالکریم - عبدالقیوم کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007495 سیف الله نادرخان - بسم الله کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007496 عبدالقوی تواب بیک - حکیم بیک کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007498 گلبدین بهرام - بسم الله کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007500 محمدیاسین عبدالله - گل روز کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007505 جمشید شهاب الدین - حاجی عبدالکریم کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007506 سرفراز محمدعمر - مصطفی قل کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007507 جاوید محمدهاشم - محمدحسین کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007508 عبدالحکیم عبدالله - روزی کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007509 محمدرسول جمعه گل - ملاگل کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007511 جلال احمد سردارمحمد - فتح محمد کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007512 سیف الله احمدشاه - خال مراد کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007516 متوجان محمدآجان - عبدالستار کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007518 احمدبشیر عبدالجبار - مرتضی قل کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007520 عبدالتواب میرزامحمد - محمدنسیم کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007522 هدایت الله محمدشریف - خدای بیردی کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007524 حیات الله محمدحسن - امیرمحمد کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007525 نیازمحمد میراحمد - حاجی عبدالقاسیم کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007526 برکت الله عزیزالله - شیرمحمد کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007527 تاج الدین قمرالدین - جلال الدین کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007528 محمدعلی محمدایوب - عبدالحفیظ کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007529 تاج الدین عبدالخلیل - عرب کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007530 حمیدالله حاجی حیات الله - عصمت الله کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007531 رفیع الله کفایت الله - قربان بدل کادر دینی جوزجان کادر علومی دینی جوزجان
J20007551 گل زمان میرزمان - علاوالدین کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007552 عبدالنعیم عیسی قل - پیغمبرقل کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007556 منیزالله فیض الله - عبدالصمد کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007559 جلال الدین عبدالروف - همراه کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007560 محمدسالم محمدهاشم - محمدعظیم کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007562 جاوید محمدنادر - محمدحسن کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007564 نظام الدین نیک محمد - گل محمد کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007566 فضل احمد خیرمحمد - نورمحمد کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007568 فواد محمدحسن - محمدکاظم کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007570 قاری سیدظریف شاه سیدغلام سرور - سیدشیرعلی کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007572 نورالله رازمحمد - بازمحمد کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007573 محمدامین محمدنادر - باطور کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007575 عبدالوکیل نیک محمد - عطاوالله کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007580 محمدطاهر پیرم قل -- عبدالعزیز کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007585 عبدالحکیم عبدالغیاث - غلام رسول کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007588 نعیمه ایل قل - چاری کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007591 رحیمه حبیب الله - همراه قل کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007593 ماه جان شکرالله - نعمت الله کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007595 نیلم محمدصدیق - امیرگل کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007598 فررانه عبدالحمید 0- عبدالرحیم کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007600 شگوفه غلام جیلانی - محمدنبی کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007602 شبو عین الدین - فضل الدین کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007604 سونیا جوره - اسونقل کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007606 سونیتا عزیزاحمد - دوست محمد کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007608 ناجیه محمدنعیم - محمدحسن کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007613 زرمینه عبدالرحیم - عبدالرزاق کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007615 سونیتا حبیب الله - رجب کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007617 مدینه شایسته خان - ظریف خان کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007621 نازی عبدالستار - همراه کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007622 سربنا نجیب الله - مولان کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007624 شبانه محمداسماعیل - محمدابراهیم کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20007630 محمدبابر محمدصادق - عبدالهادی کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007633 شاه ولی عبدالسلام - استافیض کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007636 شکریه محمدابراهیم - غلام رسول کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007641 محمدعتیق محمدصدیق - محمدسعید کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007645 عبدالسمیع عبدالرزاق - عبدالروف کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007648 نصرالله رحیم قل - سلیمانقل کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007651 محمدظاهر محمدعظیم - محمدهاشم کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007654 قدرت الله محمدبای - ایگم بیردی کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007656 عبدالله گلاب الدین - عبدالحکیم کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007660 عادل شاه بازار - قلیچ کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007662 نذیراحمد عبدالاحمد - عبدالرحمن کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007666 کفایت الله غلام حیدر - غلام سخی کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007668 حبیب الله سلطان - ملتان کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007670 شفیق الله محمدالله - محمدانور کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007674 فریداحمد ایرگش - عرب کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007676 محمدنوید محمدشریف - محمدنسیم کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007678 سیدذکرالله سیداحمد - محمدسعید کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007680 شاه محمد نظرمحمد - صالح محمد کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007681 نوید مروت - انگین کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007682 شکرالله اسدالله - حاجی عبدالله کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007684 حمیدالله محمدنبی - زین العابدین کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007686 عبدالباسط محمداکرم - حاجی اایرکه کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007688 ماریه سیدعلی - عبدالغنی کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007690 محمدادریس محمدیونس - قاری عبدالرشید کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007691 نیلاب محمداکبر - محمدرسول کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007693 حسیب الله داودشاه - حاجی حضرت گل کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007695 برکت الله عبدالجبار - شمس الدین کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007697 عبدالحبیب فضل الرحمن - گل محمد کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007698 ناصر رورن - عبدالرسول کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007699 محمدناصر عبدالعزیز - عبدالحکیم کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007701 کامله عبدالعزیز - عبدالحکیم کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007702 محمداکبر وزیرالدین - مولانقل کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007704 عبدالمنیر عزیزالله - قمرالدین کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007706 محمداکبر وزیرالدین - مولان قل کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007707 عبدالمتین محمدکاظم - عبدالعزیز کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007709 محب الله رجب علی - قربان کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007710 عبدالمودود عبدالقدیر - عبدالواحد کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007711 محمدداود عبدالعزیز - عبدالعزیز کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007712 ضمیر نظرمحمد - صالح محمد کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007714 نجیب الله عبدالعزیز - الله بیردی کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007715 مهرنشا نذیرخان - عالم خان کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007716 احمدشاه محمدشریف - محمدبشیر کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007718 فریده ذین الدین - حاجی نصر کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007720 اسمعیل محمدباقر - غلام حسن کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007722 فروزان فضل الرحمن = محمدجان کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007724 اوردن خال غلام علی - نذیرقل کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007725 حشمت الله همراه قل - یارنظر کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007727 پروانه عبدالرحیم - عبدالرازق کادر زراعتی جوزجان زراعت  جوزجان
J20007729 جمشید جانانگل - محمد حسین کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007730 سونیتا فیض الله - ظریف کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007731 محمدظاهر محمدکاظم - غلام نبی کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007732 سنگر عبدالروف - محمدیوسف کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007733 لعل محمد عبدالنبی - عمراقل کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007734 حمیرا عبدالمجید - جبارقل کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007736 نعمت الله حبیب الله - محمدنعیم کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007737 سیدهارون فیض الله - مکرم خان کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007738 قیس نیک محمد - خیرمحمد کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007739 هنگامه علی مردانقل - غلام بای کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007740 نادیه رحمت الله - چاری کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007741 امیدالله سیداعظم - سیداسمعیل کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007742 فیروز زمری - دوست محمد کادر هماهنگی جوزجان کادر مدیریتی وهماهنگی جوزجان
J20007775 رویا نورمحمد - گدای کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007810 کرشمه عبدالعزیز - عبدالخالق کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007812 مسعوده عبدالعزیز 0 عبدالخالق کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007814 محمدسلام ملامرت - بابه کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007853 شفیقه سیدنظر - الله نظر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007857 سویتا خال محمد - عبدالرحیم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007860 امان الله خداینظر - محمدقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007862 شاه محمود دین محمد - سلطان محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007864 بصیراحمد عبدالاحمدخان - عبدالرحمن کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007867 زین الدین عبدالغفار - سلیم بیردی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007873 عصلیم الله چاری - عبدالله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007878 ذاکره سیدنظر - الله نظر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007879 رویا محسین شاه - میرشاه کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007880 معصومه سیدمحمد - سیدقربان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007881 صاحب نظر الله نظر - جمعه نظر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007882 محمدصادق آنه گلدی - جبار کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007883 نسرین بابه آدم قل - محمدرحیم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007884 فردوس سرخان - محمدهاشم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007885 رعنا سیدغلام حیدر - سیداحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007886 لعل محمد شاه محمد - محمدصالح کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007926 عبدالله عمرقل - جوره کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007927 احمدصباون صوفی جان - فیض محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007928 عبدالرزاق محمدیار - امام یار کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007929 فرشته عین الحق - فضل حق کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007930 فریدون قیام الدین =- غیاث الدین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007931 فرید قاری محمدعمر - شاه محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007932 صبغت الله اسماعیل - سلیمانقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007933 معظمه سیدعمرخان - سیدبرهان الدین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007934 شاداب زقوم - خداینظر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007935 عبدالبصیر عبدالروف - عبدالرحمن کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007936 اسلام الدین محمدقل - موالان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007937 محمدعلم گل علم . عبدالموعلی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007939 زرغونه قربان نیاز - خدرقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007940 شکرالله عبدالحکیم =- مخم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007941 صالح محمد نجم الدین - باطور کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007942 خداینظر پیرنظر - اله نظر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007944 عبدالبصیر عبدالجمیل - عبدالخلیل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007945 انعام الله نورالحق - عبدالروف کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007946 سخی رحمن مهربان - مصطفی قل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007947 زیتونه غلام محمد - حاجی عبدالستار کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007948 منیژه عبدالرزاق - چاری کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007949 اجمل وزیر - سیدامیر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007950 عبدالحمید محمدیوسف - شاه مرانقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007951 پرستو عبدالرسول - محمدنیاز کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007952 زیبا غلام - شاه مردانقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007953 عبدالفتاح عبدالرزاق - محمدقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007954 صحبت الله اسدالله - عبدالله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007955 نعمت الله عبدالرشید - محمدشریف کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007956 محمدظاهر عبدالله - ملامحی الدین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007957 سیویتا محمدآصف - عبدالغنی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007958 عبدالقادر احمدقل - خدایقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007959 حاجی محمد حاجی گدای - جوره کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007960 دادمحمد میرزا - بابه خان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007961 بسم الله عبدالجلیل - عبدالستار کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007962 عبدالستار عبدالمنان - مولان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007963 حفیظ الله امان - فرمان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007964 عزت الله حاجی روشندل - عطاجان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007965 فرزانه حضرت قل - محمدعثمان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007966 عبدالجمیل محمدعظیم - محمدعالم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007967 سیف الله عبدالخالق - عبدالمحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007968 ظریفه حیت مراد - ولی محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007969 سیدکمال سیداسماعیل - سیدمقصوم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007970 محمدداود غلام سخی - عبدالرحمن کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007971 زلمی محمدظاهر - عبدالله بای کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007973 محمداکبر محمدسلیم - محمدصدیق کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007975 نعیم عظیم - عوض کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007977 فوزیه قربان 0 بوری کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007978 قاری محمدنادر تاج محمد - جمعه قل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007979 محمدطاهر شیرمحمد - رحمت کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007980 محمدشریف حاجی دولت گلدی - قربان نظر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007982 اعجازالحق غلام رسول - مینگلی بای کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007983 ذبیح الله غلام سخی - چاری کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007984 فریدون محمدگل - خدای رحیم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20007985 غلام حضرت محمدحسن - محمدکاظم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007986 محمدظریف محمدیوسف - مرادعلی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007987 عبدالعزیز پیغمبرقل - ولی نظر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007988 صحبت الله خوشوقت - مصطفی قل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007989 شیرمحمد ولی محمد - لعل محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007990 محمدحامد محمدحنیف - محمدیونس کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007991 عبدالبشیر عبدالرشید - همراه بای کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007992 محمدسلیم نورمحمد - عزیزاحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007993 پیرمحمد محمدنظر - عبدالغنی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007994 زینب حاجی غلام - سلطان محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007995 عبدالقهار محمد - بابه کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007996 شکرالله محمدیوسف - اولیاقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007997 عبدالرحمن عبدالغنی - عبدالصمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007998 نورالله محمدصدیق - محمدعثمان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20007999 اورض محمد عبدالسلام - اله بیرن کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008000 محمدحریر محمدعمر - استاظاهر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008001 روح الله نعیم الله - عظیم الله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008002 محمدکاظم محمدظاهر - عبدالغنی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008003 محمدیوسف فرمان - رسول قل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008004 عزیزالله چاری - بای جق کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008005 محمدیوسف روزی بای =- ناربای کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008006 معراج الدین سراج الدین - اکرام الدین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008007 پامیر محمدعزیز - عبدالعزیز کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008008 محمدادریس محمدشریف - غلام رسول کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008009 عنایت الله حاجی محمدرحیم - حاجی محمدابراهیم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008010 محمدآصف عبدالحق - غلام کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008011 عبدالحفیظ عبدالصمد - عبدالقیوم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008012 رازمحمد لعل محمد - ولی محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008013 الله قلی روزیقل - قادرقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008014 محمداکبر حکمت الله - فیض الله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008015 عبدالرحیم سیدعبدالروف - سیداشرف کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008016 حامدنظر خدایبرن - آنه مراد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008017 شهاب الدین ضیاوالدین - روزیگل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008018 دل آغا فقیرمحمد - میرآغا کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008019 سیدحمیدالله سیدامان الله - سیدمعتطلم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008021 ضیاوالحق غلام رسول - مینگلی بای کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008022 محمود محمدعمر - نورالدین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008023 نسیمه عبدالمطلب - سیداحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008024 زهرا سیدحسن - سیدرازق کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008025 نوریه اسکندر - ملااسماعیل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008027 سمیع الله محمدیونس - ملامحمدسعید کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008029 زحل عبدالستار - عبدالصمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008030 نجیب الله عبدالاحمد = رازمحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008031 نوراحمد نورعلی =- رجب علی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008033 حاجی مراد نورالله - محکم شاه کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008034 حبیبه بازمحمد - غلام سخی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008035 سیده محمدقربان - آکل بای کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008036 حسینه عزیزالدین - فیض الدین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008038 مسعوده اسدالله - محمدنعیم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008040 لیزااحمد شیرعلی - دوست محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008041 محمدظاهر محمد - رجب علی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008042 محب الله اسماعیل - سلیمانقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008043 سیدپرویز سیدمحمود - سیدمحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008044 شریف الله عبدالمنان - چاری بای کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008045 شفا دین محمد - آغاجان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008047 حلیمه پردل - عبدالله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008048 میترا محمدنگین - محمدایوب کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008050 احمدجاوید خیرمحمد - رحمان بیردی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008051 سیدمیلاد سیدعبدالکریم - سیدابراهیم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008053 عبدالمجید عبدالرشید - سلطان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008055 محمدحسن محمدصابر - حاجی امام علی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008057 احمدشاه عبدالکریم - حاجی عبدالقایم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008058 سیدحسین خان سیدمیرزاحسین = سیدعبدالله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008059 سیدعارف بوستانعلی - میرسیدعلی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008061 سیدمبین ناصر - عمرخان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008062 رحمت الله گل بری - حاجی عبدالخلیل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008063 صفت الله عبدالحلیم - گل محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008064 اسدالله محمدضیا - محمدعثمان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008065 ذبیح الله عبدالطیف - عبدالرشید کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008067 احمدمسعود عبدالبصیر - عبدالکریم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008069 نقیب الله نعمت الله - سلیمانقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008070 عبدالغفار گل محمد - خال محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008071 عبدالصادق عبدالرازق - عبدالقدوس کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008072 عزیزالرحمن شیراحمد - عبدالله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008073 منیر محمدانور - محمدصادق کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008074 نصیراحمد عبدالخالق - آباجان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008075 محمدعالم عبدالکریم - نظر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008077 سحراب تاج محمد - عبدالمجید کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008079 مسعود عبدالله - روزیقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008081 محمدسلیم عبدالخلیل - عبدالسلام کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008082 محمدیاسین شیرنظر = آنه گلدی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008083 امیرخان محمدعلی - سیدعلی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008084 جاوید عبدالوهاب - چولی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008086 حسام الدین عبدالرسول - عبدالعزیز کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008087 غیب الله محمداکرم - قربان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008088 محمدکریم محمدظریف - قلیچ کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008089 محمدمنصور محمدهاشم - عبدالستار کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008090 حبیب الله گل محمد - محمداجان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008092 مهرالله محمدعلم - محمدامین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008093 ذین الله شاهمردانقل - غلام حیدر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008095 نظیفه محمدقاسم = محمدنظیف کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008096 محمدصادق عمرگل - انارگل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008097 نجیب الله نقیب الله - عبدالحمید کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008098 فاضله عبدالحکیم - چاریال قل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008099 محمدمنیر محمدسلیم - طوره بای کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008100 محمدیوسف غنی - روزی بای کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008102 رمضان غلام سخی - حیدرقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008103 عتیق الله عبدالقهار - عبدالغفار کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008104 احمدفرهاد سیدرحیم - غلام جیلانی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008105 عبدالحمید گل محمد - بازار کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008106 نورمحمد رحمن بیردی - رحیم قل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008108 ارسلان اسماعیل - بابه رحیم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008109 فرحناز عصمت الله - سربلند کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008110 فروزان نورمحمد - محمدقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008111 رونا محمدرسول - عبدالوهاب کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008112 جمشید مهرالله - عبدل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008113 محمداسلم گل محمد - عصمت الله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008115 محمود عبدالجبار - الله قلی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008117 خیرمحمد عبدالغنی 0 گلبای کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008119 چمن عبدالاحد - عبدالحمید کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008120 ولی الله عبدالمحمود - نوکرالدین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008124 قیس نورمحمد - ولی محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008127 محمدآصف محمدعطا - خواجمراد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008128 عبدالقیوم عبدالستار - عبدالغنی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008129 عبدالمتین محمدنادر - باطور کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008130 سما عبدالحکیم - آنمراد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008131 ذبیح الله محب الله - عبدالله نیم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008133 نگینه غوث الدین - حیدرقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008134 سیدنادر سیدناصر - سیدرضا کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008135 غلام رسول روزی - فولاد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008136 عبدالمجید گلمراد - رجب کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008137 محب الله یارمحمد - عبدالرحمن کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008138 شکرالله سیف الدین - چاری کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008139 نعمت الله عبدالخلیل - آلتی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008140 آرزو کمال الدین - ضیاوالدین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008142 شیرمحمد نعمت الله - محمدعالم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008143 عبدالصمد امیرمحمد - یعقوب علی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008145 زهرا غلام محمد - محمدجعفر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008146 نعمت الله قلندر - حضرت قل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008148 نوراحمد خیرمحمد - خدای بیردی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008149 عبدالله شهزاده - بیکمراد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008151 سیدسیاواش سیدقاسم - سیدعثمان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008152 سیداشرف سیدابوبکر - سیدمصطفی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008153 گل افروز اخترمحمد - گدامحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008154 محبوب شاه قل محمد - عبدالدیان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008155 غوث الدین سخی داد - جمعه قل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008156 نظیفه عبدالخالق - آباجان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008158 فریه نصرالله - مولان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008159 مارینا عبدالروف - حضرت قل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008160 احمدفیاض نورالله =- حبیب الله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008163 عبدالمطلب محمدهاشم - حاجی چاری کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008164 خدایداد قربانعلی - محمود کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008165 زرغونه غلام حیدر - تاش فولاد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008168 عزیزالله محمدنعیم =- محمدحسن کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008170 مهرالله سیدزین العابد الدین - سیدنظام الدین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008171 جمشید دوست محمد - ملاحلیم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008173 مودود عبدالسلام - عبدالرحیم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008174 شاه کرالله عبدال محمد - عیدی محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008175 محمدعالم عبدالکریم - نورمحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008176 فاروق شاه بچه - ملک محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008177 نوریه محمداسحق - محمدحسین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008179 سعیدمحمد عبدالحکیم - بیرم ایشان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008180 خواجه محمدرفیع خواجه محمدحکیم - خواجه محمدرحیم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008183 محمدضیا عبدالفتاح - عبدالرحمن کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008184 عبدالرحمن محمدعوض - اقی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008185 فیض محمد اغامحمد - عبدالنظر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008186 فرمین محمدامین - محمداکبر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008188 احمدفهیم عنایت الله - کریم بیردی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008189 صبرالله محمدمقیم - محمدکریم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008190 محمدرفیع محمدشریف - محمدرسول کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008191 گل احمد تاشمراد - حسین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008192 احمدشاه محمدگل - عمراخان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008194 عبدالصبور بازار - قلیچ کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008195 روح الله حیات الله - عبدالغفار کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008196 عوض مراد غلام سرور - روزی محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008197 فروزان چاری - همراه کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008198 هدایت الله سخیداد - محمدمراد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008199 شیراحمد خواجه نفس - غایب کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008200 نجیب الله عبدالصمد - الله بیردی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008201 برلاس عبدالواحد 0 عبدالمومن کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008205 محمدبلال محمدنعیم - محمدعمر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008206 حمیدالله غوث الدین - چولی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008207 عبدالله محمدسرور - ملاحیدر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008208 فواد فضل الدین =- عطامحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008209 رواج الدین سراج الدین - محمدقلی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008210 عبدالله عبدالجبار - محمدعظیم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008211 کمال الدین خیرالدین - عاشورمحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008213 یاسمین محمدایوب - عبدالنظر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008215 مجیب الرحمن حبیب الله - حاجی طلب کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008216 عبدالوهاب خدای رحم - محمدقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008217 شیرآغا عبدالقیوم - لعل گل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008219 نورالحق عبدالکریم - حاجی عبدالقاسم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008220 نسیمه چولی نظر - اله نظر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008221 فرزانه فیض الله - ملاعبدالله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008225 محمدهارون محمدقاسم - نورمحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008226 انجینرحکمت الله شهباز - غلام رسول کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008227 سیدمحب الله سیدقدوس - سیدحبیب الله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008228 محمدصالح عبدالحق - عبدالله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008229 محمدهمایون محمدرسول - همراه قل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008230 برمک خدایقل - عبدالغنی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی .آموزگار جوزجان
J20008234 نوید امان الله - محمدعثمان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008236 بابر حاجی سراج 0 حاجی محی الدین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008237 نعمت الله محمدشریف - نصرالله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008238 سیداعظم سیدمحمداکرم - سیدمکرم کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008240 زرمحمد عبدالمحمد - باتور کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008242 ذبیح الله محمدعلی - کینجه کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008243 تاج الدین شمس الدین - سراج الدین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008244 محمدرفیع عبدالهادی - عبدالشکور کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008245 ننگیالی عبدالظاهر - الله نظر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008246 عبدالسلام خواجه نظر - سلیمانقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008247 محمدابراهیم خدایقل - نیازقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008248 سیدظفر هدایت الله - سیدعباس کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008249 علی اکبر عبدالله - ملک داد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008250 نقیب الله محمدکریم - محمدمراد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008251 نورالدین خال محمد - دل محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008252 محمدجمعه مخدوم قلی - ملاتاج کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008253 محمدالله عبدالرحمن - جمعه کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008254 فرشته محمدنعیم - نذیرقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008257 محمدرامین محمدکاظم - محمدنبی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008258 نورالدین قربانعلی - مراد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008260 امین الله حاجی بای - عبدالله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008261 سیف الرحمن محمدشریف - ریحان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008263 حبیب الله طاهر - خان محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008264 مدینه محمداکرم - محمدامین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008266 ملالی امیدمحمد - یارگل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008267 روح الله نورالله - محمدحسین کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008270 گوزل محمدعارف =- خدایبردی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008272 عزیزالله عبدالرحیم - محمدقلی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008273 محمدقدیر محمدعمر 0 استادظاهر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008275 محبت الله عبدالمحمود 0 برات کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008277 عبدالبشیر اغامحمد - حبیب الله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008278 رحمت الله محمدابراهیم - عطامحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008279 سیدمجیب الله سیدنورالله - سیدمحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008280 محمدحسن غلام حسن = محمدعلی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008281 محمداسلام عبدالقادر - خدای نظر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008282 گل داد محمدایوب =- احمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008283 پروانه سیدبهرام - سیدعبدالقدوس کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008284 ذبیح الله فقیرمحمد - آباجان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008285 محمداصف عبدالحق - عبدالله کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008286 محمدعارف عجب خان = داوودشاه خان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008287 صلاح الدین محمدظاهر - غلام حیدر کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008288 نقیب الله محمدافضل - قربانقل کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008290 حسن الماب بوری - علی کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008291 شریف الله رستم - آستتان کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008292 اسماالله خالبدل - روزی محمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008293 دلاور غلام محمد - نورمحمد کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008294 خدای رحم گل محمد - حاجی رجب کادر آموزشی جوزجان کادر آموزشی. نظارت آموزشی جوزجان
J20008295 محمدحسن محمدرفیع - روزی قل کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008296 ضیاالحق عبدالحق - عبدالحمید کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008297 سهیلا محب الله - بهارم کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008299 گل زاده غلام رسول - مصطفی قل کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008300 سردارمحمد جمال الدین = منهاج الدین کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008301 عبدالباسط محمداسحق 0 سیدعمر کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008302 محمدصادق دین محمد - مولان کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008303 شریف الله حاجی شاه مردانقل . رستم کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008304 منزالله شیرعلی - عاشورعلی کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008305 احمدفهیم طاغن - روزیقل کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008306 غلام جیلانی خیرالدین - شمس الدین کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008307 غلام یحی محمدمحسن - حاجی محمدحسین کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008308 نگین نام محمدعارف =- دوست محمد کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008309 کامبیز عبدالوهاب - عبدالرحیم کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008310 سیدمنیرالله حمیدالله - سیدنبی کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008311 عبدالجبار گل محمد - بازار کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008312 ذکرالله لطف الله - ملافتح الله کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008313 احمدجاوید غوث الدین - ملامحمدرضا کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008314 کمال الدین غلام سخی - عبدالرزاق کادر اقتصاد و مالی جوزجان کادر اقتصادی ومالی جوزجان
J20008316 رامین صدرالدین - جوره کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008317 ارین عبدالستار - محمدعلی کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008318 عطامحمد یارمحمد - یلقاب کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008320 روح الله عزیزالله - میرزانورمحمد کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008321 حمیدالله محمدعمر - فیض محمد کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008323 عبدالغفور محمدعارف - یارگل کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008324 سمعیه محمداکبر - محمدرسول کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008325 عبدالله محمدحلیم = محمدابراهیم کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008326 شکرالله رسول - پیغمبرقل کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008327 فیض الله حجت الله - محمدعمر کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008328 شاه محمد کینجه - تورسن کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008330 گفاوالدین عبدالحکیم - محمدرحیم کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008331 احمدگل محمدنور - رحمت شاه کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008332 باتور عبدالواحد - محمدیوسف کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008333 فیروز محمدایوب - ممحمدایوب کادر تخنیکی جوزجان کارتوگرافی جوزجان
J20008334 عبدالرحمن عبدالرشید - خالی کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008335 محمدکمال محمدانور - عبدالرسول کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008336 نجیب الله سراج الدین - استاروزی کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008337 محمدعارف عبدالواحد - خالیار کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008338 حیات الله خیرالدین - شهاب الدین کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008339 رازمحمد عطامحمد - محمدحکیم کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008340 همایون اسکندر - اسماعیل کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008341 فرهاد عبدالحکیم - محمدامین کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008342 محمدابراهیم سیدآغا - فرمانقل کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008343 زین العاب الدین نورالدین - عبدالرحیم کادر تخنیکی جوزجان مخابرات جوزجان
J20008344 ضیاالدین عبدالله = عزیزاحمد کادر تخنیکی جوزجان مخابرات جوزجان
J20008346 محمدیاسین محمدموسی - پیغمبرقل کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008348 ذین الدین کمال الدین - یعقوب کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008349 مصطفی قل عوض گلدی . دولت گلدی کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008350 نورمحمد جان محمد - محمدرحیم کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008351 محمد محمدنعیم - محمدامین کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008354 نجیبه عوضی بدل - یغمور کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008355 صلاح الدین لعل الدین = غوث الدین کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008356 عبدالحکیم عبدالحمید - عمرقل کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008357 محمدنادر محمدعثمان - رجب کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008358 الله داد آق محمد =- بورجق کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008359 امان الله عبدالطیف - عبدالرشید کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008360 حسیب الله اسدالله - سیدعباس کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008361 نیازمحمد غلام فرید - سیف الله کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008363 شکرالله محمدکامل =- رحمان بردی کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008364 نعمت الله عبدالواسیع = عبدالغنی کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008365 نسیم الله محمدصالح - چرکش کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008367 کمال الدین عبدالحی - عبدالله کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008368 امیدالکاف عبدالغنی = فقیرمحمد کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008369 شاه محمد خان بای - قلیج کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008370 زین الدین کمال الدین - حاجی چاری کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008371 بشیراحمد عبدالحکیم - مردانقل کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008372 عبدالله عبدالجلیل - خالدار کادر تخنیکی جوزجان معاون انجینری جوزجان
J20008374 نصرت الله اسدالله - امین الله کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008376 شجاع الدین قیام الدین - نصرالله کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008377 قیس محمدناصر - غلام روف کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008378 عبدالقدیر عبدالصمد - غلام محمد کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008380 منزالله محمداکبر - عبدالصمد کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008382 سمیع الله صابرقل - رحمن قل کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008383 فیروز عبدالودود - عبدالواحید کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008384 احمدزبیر عبدالرزاق - محمدیوسف کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008385 امید محمدگل - عمراخان کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008386 محمداسماعیل عوض بدل - یغمور کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008387 حمیدالله سلطان محمد - صالح محمد کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008388 ضمیر عبدالرحیم = امام علی کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008389 سیدانور سیدکبیراغا = سیدامیر کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008390 سراج الدین میرزامحمد - فقیرمحمد کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008391 عبدالمتین محمدرسول - خدایقل کادر تخنیکی جوزجان برق جوزجان
J20008392 بابرشاه عبدالعلی = عبدالرب کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008395 صبغت الله عبدالباقی - تاش محمد کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008396 محمدالله خان ملا - نبی الله کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008397 محمدآصف گل محمد - چاری کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008398 تیمورشاه خال محمد - عبدالغفور کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008400 حدیثه علی مردان - علی مردان کادر تخنیکی جوزجان معادن جوزجان
J20008402 ملکه تورسن - گلبدین کادر تخنیکی جوزجان کادر تخنیکی فنی وحرفوی جوزجان
J20008403 عبدالناصر غلام فاروق =- عبدالرحمن کادر تخنیکی جوزجان مخابرات جوزجان
J20008407 عزیز الله آزاد خان . طادوق خان کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20008409 صیف الرحمن حبیب الرحمن .. محمدنور کادر اداری جوزجان کادر اداری جوزجان
J20008412 فیروزه حمیدالله - حاجی محمد نظر کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008413 شبنم عبدالمنان - حیدرقل کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008414 عاطفه سراج الدین - ملا بهاوالدین کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008415 شمیلا یارمحمد - غلام رسول کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008416 نجیمه محمدرضا - علی اکبر کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008417 فرزانه محمد صابر - سعید مراد کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008419 بهشته قمرالدین - خیرمحمد کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008420 مولوده دیوانه قل - همراه کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008421 ماما خال محمد سید - محمد نور کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008425 عزیزه عبدالغفار - عبدالرحمن قل کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008426 زرغونه خدای بیردی - محمد صدیق کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008427 نسیمه فیض محمد - محمد یعقوب کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008429 عاطفه غلام محمد - محمد جعفر کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008430 خاطره محمد اکبر - محمد سرور کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008431 مینه فیض الله - محمد یقین کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008432 شیما محمد یاسین - محمد رجب کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20008433 سید عبیدالله هاشمی سیدحبیب الله - سیدعبدالقادر کادر صحت جوزجان نرس جوزجان
J20008434 جمشید خان محمد شریف - روزیقل کادر صحت جوزجان نرس جوزجان
J20008435 پروانه غلام نقشبند - محمد کریم کادر صحت جوزجان نرس جوزجان
J20008436 محمد اسلم خواجه نظر - مخی حاجی کادر صحت جوزجان نرس جوزجان
J20008438 نفیسه محمد نبی - محمد نعیم کادر صحت جوزجان نرس جوزجان
J20008439 شیرزی غلام حیدر - محمد عمر کادر صحت جوزجان نرس جوزجان
J20008440 نقیب الله حاجی بای - گلمراد کادر صحت جوزجان نرس جوزجان
J20008441 محمدطاهر محمد یاسین - عبدالرحیم کادر صحت جوزجان فارمسی جوزجان
J20008443 فاطمه محمد علی - محمدضیا کادر صحت جوزجان فارمسی جوزجان
J20008444 گل احمد راسخ ملا محمد نذیر - حکیم شاه کادر صحت جوزجان فارمسی جوزجان
J20009084 فوزیه محمدیعقوب .. شاهمردان قل کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20009085 سیما فیض الله .. حبیب الله کادر صحت جوزجان طب معالجوی جوزجان
J20009087 ذبیح الله محمدشریف .. خدای بیردی کادر حقوقی جوزجان ثبت قضایا جوزجان
J20009088 احمدعدیل عبدالحکیم .. محمداسماعیل کادر انجینری جوزجان برق جوزجان
J20009140 عادله سیدعالم - سیدعبدالوهاب کادر صحت جوزجان قابله جوزجان
J20009146 عبدالبصیر محمدالله - جمعه حاجی کادر اقتصاد و مالی جوزجان مالی جوزجان
J20009152 عبدالغفور عبدالخلیل - کریم کادر اداری جوزجان آرشيف جوزجان
J20009154 ذاکرالله رمضان - چاری کادر اداری جوزجان اداري جوزجان
J20009156 تیمورشاه بدل شاه - صاحب نظر کادر اداری جوزجان اداري جوزجان
J20009157 سیدعلی سیدغلامرضا - سیدقاسم کادر اداری جوزجان املاک جوزجان
J20009158 محمدامین محمدهاشم - محمدابروی کادر اداری جوزجان اداري جوزجان
J20009159 عبدالرسول یگن بیردی - خداینظر کادر اداری جوزجان اداري جوزجان
J20009163 گلبدین فیض الله - عبدالله کادر انجینری جوزجان سيول جوزجان
J20009164 احمدخالد شیرمحمد - حاجی کوه صاف کادر انجینری جوزجان سيول جوزجان
J20009168 محمدهاشم محمداکبر - ایشانقل کادر انجینری جوزجان سيول جوزجان
J20009169 سیدابرار سیداصف - سیدرسول کادر انجینری جوزجان معادن جوزجان
J20009172 نصیبه عبدالخلیل - کریم کادر آموزشی جوزجان نظارت آموزشی جوزجان
J20009173 محمدصالح ایرگش - قویلی کادر آموزشی جوزجان نظارت آموزشی جوزجان
J20009174 شکرالله غایب - نوبت کادر آموزشی جوزجان نظارت آموزشی جوزجان
J20009178 شاکرالله عبدل محمد - عیدی محمد کادر آموزشی جوزجان آموزګار جوزجان
J20009185 رفیع الله گل محمد - محمدصدیق کادر آموزشی جوزجان آموزګار جوزجان
J20009186 فیروز حق بیردی - خدای بیردی کادر آموزشی جوزجان آموزګار جوزجان
J20009187 امیرجان محمدالله - حاجی جمعه کادر آموزشی جوزجان نظارت آموزشی جوزجان
J20009190 محمدهمایون عبدالمنان - عبدالحمید کادر آموزشی جوزجان نظارت آموزشی جوزجان
J20009191 احمدفواد حیت بای - پیغنبرقل کادر آموزشی جوزجان آموزګار جوزجان
J20009192 شایسته محمدظفر - عبدالمجید کادر آموزشی جوزجان نظارت آموزشی جوزجان
J20009195 تاش سیدنکرالدین - سیدنورالدین کادر منابع بشری جوزجان ارتباط جوزجان
J20009200 عبدالخلیل خان الله - عبدالله کادر حقوقی جوزجان حقوقی جوزجان
J20009201 طاهر قاهرخان - صاحب خان کادر حقوقی جوزجان حقوقی جوزجان
J20009202 محمدنسیم محمدطاهر - غلام رسول کادر حقوقی جوزجان حقوقی جوزجان

بخش دوم معلمین

ID-No اسم ولد تخلص ولدیت EntNotification رشته امتحان ولایت
J20004466 محمدصادق عبد الروف - غلام رسول تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004467 سلطان محمد شهزاده - خداینور تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004469 هدایت الله محمد شریف - خدای بیردی تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004470 عبدالبصیر امین الله - خیرمحمد تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004471 عین الدین نظام الدین - سیدنفیس تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004472 حاجی محمد غلام نبی - غلام سخی تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004473 شمس الدین نورالله - عبدالاحد تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004474 محمد مرتضی عزت الله - عبدالرحمن تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004475 خدایبردی روزی محمد - حاجی خدر تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004477 محیب الله عبدالحق - اسلم تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004479 محمدشفیع گل آغا - فیض محمد تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004480 محمدصدیق محمد ایوب - رحمان نظر تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004481 عبدالرشید عبدالشکور - الله شکور تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004483 عبدالتواب میرزا محمد - محمد نسیم تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004484 نورالله عبدالحی - خدایبردی تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004485 طوی گل جلیل - رحیم تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004486 زیب النسا محمد عمر - محمد عمر تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004487 ویدا غلام صدیق - غلام حضرت تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004488 فریحه عبدالشافی - عبدالمنان تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004489 نفیسه مضراب شاه - بابه شاه تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004490 عمبرشاه محمد اعظم - عظیم تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004491 هما محمد نعیم - مولوی محمد نبی تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004492 حاجره فیض محمد - بوری تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004493 شبانه انجنیرهاشم - محمد یعقوب تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004494 سویتا عبدالروف - عبدالسلام تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004495 یاسمین حاجی محمد ایوب - حاجی محمد یعقوب تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004496 خالده غلام حضرت - محمد علی تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004497 ارغوان محمد حسین - محمدرضا تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004498 شیلا روزالدین - سراج الدین تعلیمات اسلامی جوزجان علوم ديني جوزجان
J20004499 احمدمهیمن گل محمد - پیریم قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004500 هدایت الله لعل محمد - عبدالاحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004501 محمدسلیم محمدصابر - عبدالستار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004502 محمدرضا غلام سخی - یغمور تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004504 محمد ولی عبدالصمد - گل حسن تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004505 عصمت الله نعمت الله - اطیع الله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004506 محمدناصر عبدالرقیب - مرزابدل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004507 سیدشفیع الله سیدنورالله - سیداحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004508 صالحه عبدالله جان - رحمان داد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004509 شیبا عبدالرحمن - محمود تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004510 بنفشه محمدیاسین - محمد حسین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004511 ذاکره محمد الدین - غیاث الدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004512 نصیره محمدظاهر - محمدصالح تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004513 حاجیما عبدالمنان - درویش تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004514 خاطره عبدالقهار - عبدالرحمن تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004515 رونا محمد نعیم - نزیرقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004516 شبانه اسماعیل - جان گلیدی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004517 خیرالله منیگلی - عبدالحمید تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004518 نصرت الله عبدالله - بیگمراد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004519 عطاوالله غلام محی الدین - ضیا الدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004520 امیدالله امان الله - حبیب الله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004521 محمد اکبر رحیم بیردی - غایب نظر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004522 خیرالله محمدصادق - محمدقاسم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004523 قرارالدین عبدالغیاث - محمد نیاز تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004524 عبدالحمید احمدقلی - محمد قربان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004525 محمد بشیر محمدشاه - غلام رسول تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004526 علیرضا غلام رضا - علی یاور تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004527 محمد امین محمد نعیم - مرتضی قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004528 مصطفی غلام سخی - محمد حسین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004529 شریف الله سیف الدین - غوث الدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004530 سیف الله عبدالخالق - عبدالحمید تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004531 محمد اجمل محمد اسماعیل - عبدالحنان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004532 محمدموسی محمد حسن - محمد حسین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004533 عبدالجلیل کریم - محمدشاه تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004534 قربان علی محمد علی - عبدالستار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004535 محمدشریف بازمحمد - دولت تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004536 محمدسردار محمد شریف - محمد بشیر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004537 عبدالباسط سیف الرحمن - فضل الرحمن تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004538 قیس عبدالشکور - عبدالمومین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004539 شمس الحق نیازمحمد - عبدالرحمن تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004540 محمد معروف محمد حسین - محمد حسن تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004541 نبیلا سیف الله - محمد یونس تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004542 اناهیتا خیرمحمد - نظری تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004543 صفورا گل محمد - پیریم قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004544 ریحانه نصرالله - عبدالقیوم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004545 صالحه محمد اسلام - عبدالرزاق تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004546 فهیمه یارمحمد - پیریم قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004547 برشنا محمدقاسم - خواجه نظر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004548 نوریه محمد عمر - محمد فیض تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004549 نور بی بی عصمت الله - محمد قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004550 صادقه یارمحمد - محمد اکبر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004551 مریم محمد عمر - محمد سلیمان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004552 بدل قمرالدین - بهاوالدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004553 عاطفه عبدالمتین - عبدالحکیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004554 فرشته عین الدین - بهاوالدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004555 فرشته محمدیونس - یادگار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004556 پروانه محمدرحیم - حاجی مراد علی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004557 پروانه محمد ثنا الله - محمد دوست تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004558 خالده محمد حسن - محمد الله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004559 گلدانه اسلام الدین - بوری تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004560 فوزیه سیف الله - محمد یونس تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004561 جواهر دولت نظر - اسلان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004562 ثریا عبدالرقیب - مرزابدل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004563 ذاکره محمد الله - محمد نیاز تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004564 زینب عبدالرب - امام قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004565 نورجان عبیدالله - عبدالله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004566 نار بی بی زرخان - نادر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004567 لعل بیگم سلطان محمد - روزمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004568 اناهیتا حیدرقل - بهاوالدین قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004569 پرمیلا غوره بای - نزیرقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004571 نگینه عبدالباقی - عصمت الله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004572 روهینا نورالله - حاجی رحمت الله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004573 بنفشه محمد عبدالله - رحمت الله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004574 جمیله عبدالمومین - قربان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004575 شکریه محمد حکیم - محمد کریم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004576 شکریه رحمت الله - خواجه قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004577 برمن جوره - همراه تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004578 ماریا عطا محمد - غلام دستگیر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004579 فرشته خیرمحمد - قربان نیاز تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004580 ذاکره شاه ولی - محمد غنی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004581 نصیره اولمس - اورون تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004582 سهیلا غلام سخی - محمد حسین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004583 فاطمه جمعه خان - غلام شاه تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004584 شفیقه مصطفی قل - رسول قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004585 شکیبا شراف الدین - سراج الدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004586 شکریه عبدالرسول - بابه نیاز تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004587 فرزانه خال محمد - عبدالحمید تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004588 حمیرا جمعه خان - ناربای تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004589 گلستان محمد داود - ابول تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004590 گلثومه عبدالله - ملا عبدالرحیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004591 شریفه گل محمد - نظاالدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004592 عادله ضیا الله - ملاصفر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004593 حلیمه عمرقل - جوره تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004594 شبنم حاجی نورمحمد - حاجی بهرام تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004595 کامله عنایت الله - نعمت الله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004596 حماسه محمد سرور - غلام حیدر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004597 فوزیه عبدالخلیل - حاجی ایوب تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004599 فروزان محمد حلیم - حاجی محمد ناصر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004601 لینا خداداد - قدرت بیک تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004602 ساجده حبیب الله - همراه تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004603 زرمینه محمد عظیم - نورالله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004604 امرالدین حماد الدین - ملا شامرد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004605 محمد حنیف محمد ایوب - محمد  علی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004606 عبدالرحمن عبدالغفار - مصطفی قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004607 حضرت محمد دادگل - نیک محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004608 محمدهاشم محمد ایوب - محمد موسی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004609 روزی بای حمیدالله - برات تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004610 نورالله عبدالبقا - عبدالغفار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004611 کاون محمدآجان - عبدالخلیل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004612 خدایداد محمدسلیم - عبدالحق تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004613 احمد مهیمن گل محمد - پیریم قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004614 احسان الله فیض الله - محمد یقین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004615 شاه محمد جمعه خان - محمد علی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004616 فیروز سلطان محمد - خیرمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004617 شفیع الله گل محمد - محمد صدیق تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004618 ذبیح الله چاریقل - روزعلی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004619 محمدآصف عبدالسلام - عبدالستار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004620 انجنیرحکمت الله شهباز - غلام رسول تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004621 زیبا خال محمد عیسی - محمد حسن تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004622 ثریا رضوان قل - محمد قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004623 سونیا عبدالله - اسماعیل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004624 آرزو تاج الدین - عبدالقادر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004625 انیسه محمد عارف - محمد علی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004626 سویتا عبدالصمد - روزی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004627 سیدخال اکرام الدین - کرم علی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004628 عادله عبدالرحیم - محمد الرحیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004629 نادیه اوراق - سلیم بای تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004630 زهرا نعمت الله - محمد رسول تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004631 ناجیه محمد نصیر -- غلام رسول تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004632 حاجره شکرالله - نصرالدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004633 ناهیده عبدالغفور - عبدالجبار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004634 کامله محمد یوسف - عنایت الله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004635 ناجیه فیض الله - نصرالدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004636 رمزیه محمد نعیم - محمد کریم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004637 انیتا ذکرالله - عبدالرشید تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004638 سمیرا عبدالمحمد - عبدالحکیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004639 لیلا نصرالدین - بابه مراد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004640 اسما چاریقل - روزعلی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004641 جمیله شمس الدین - عوض علی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004642 زرغونه عبدالغفور - عبدالرزاق تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004643 زاهده محمدسعید - محمد جان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004644 سونیا دولت گلیلدی - عوض گیلدی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004645 مهریه عبدالوهاب - عبدالواحد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004646 سمیرا سیدالرحمن - محمد نور تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004647 نگینه محمد حسین - عبدالجبار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004648 ما جبین محمدظاهر - مولوی عبدالودود تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004649 ناجیه عبدالسلیم - عبدالرشید تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004718 فضل الدین نورمحمد - امیرمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004722 محمدآصف محمد یونس - محمدمعصوم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004724 صحبت الله اخترمحمد - شیرمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004734 تاج محمد محمد رحیم - اسلام قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004737 عبدالجبار محمدسرور - محمد امین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004738 منزالله محمد اسمعیل - نصرالله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004741 ذبیح الله محمد شریف - مراد علی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004742 سعیدالرحمن محمد نبی - چوکی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004745 بهار عبدالبصیر - ابراهیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004747 سلیمان محمدکریم - محمد عمر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004749 وژمه عبدالطیف - عبدالحبیب تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004751 عبدالغفور سیدعبدالمنان - سیدمحبوب تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004753 ظریفه حسین مراد - ولی محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004755 شهرام غوث الدین - جلال الدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004756 بهرالدین محمد امین - محمدسلیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004757 روزخال قاری نجیب الله - ملا عبدالمومین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004758 رفیع الله نجیب الله - مرتضی قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004759 ناجیه قاری نجیب الله - داملا عبدالحق تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004760 زین الدین عبدالقیوم - حاجی مولان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004761 شبنم غلام حسن - سیدعمر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004762 حامد فقیرمحمد - سید خادم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004763 ذاکره شیرنظر - - تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004764 ذبیح الله محمد کریم - محمد شریف تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004765 عبدالمجید محمد سعید - خدای بیردی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004766 احمد فرید عبدالرحمن - پیغمبرقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004767 نوراحمد عبدالقدوس - محمدرحیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004769 بسم الله یماق بای - فیض الله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004771 شگوفه غلام جیلانی - غلام جیلانی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004774 یولدوز عبدالحق - آچل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004775 راحله محمد نسیم - حاجی اسمعیل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004777 ناهیده محمد حسن - عبدالصمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004778 ذبیح الله شاه ولی - فیض الله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004780 مولوده حبیب الله - محمد عظیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004781 فریحه محمد اکبر - محمد هاشم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004783 شریفه رحمت الله - عوض علی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004785 رجب خال محمد کریم - عبدالرحیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004786 ثریا محمدظاهر - تاج محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004788 بی بی زویا حاجی سید محمد یعقوب - حاجی بهرام تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004791 وجیهه عبدالله - عبدالوهاب تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004792 انجیلا نورمحمد - گدای تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004793 شبانه محمد محسن - محمد حسین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004794 عابده نجم الدین - شراب الدین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004796 وحیده عبدالعزیز - خدایبردی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004797 سلما محمد اکبر - محمد امین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004799 سیدیوسف ادریس - نکرالدین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004800 نصیبه صدرالدین - عبدالغنی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004802 عادله عبدالرحیم - محمد رحیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004803 لینا تاج محمد - فیض محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004804 پرمیلا محمد اکبر - عبدالمجید تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004805 سعدیه محمدروف - محمد روف تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004807 سمیرا محمد یعقوب - عبدالخلیل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004809 سویتا عبدالله - بهرام تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004810 شکریه رحمت الله - حاجی خالمراد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004813 آمنه سیدنور - امیرمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004815 جان محمد گل محمد - امام تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004817 شکریه عصمت الله - محمد شریف تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004818 زرغونه قربان نیاز - خداقل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004820 آسیه عبدالروف - مراد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004821 شفیقه سیدنظر - - تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004823 تمنا محمد هاشم - محمد اخلاص تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004824 عبدالصبور جمع الدین - محمد حکیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004826 رازمحمد گل رحیم - نار بای تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004827 شگوفه نجیب الله - محمد عثمان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004830 سیما خال محمد - عبدالحمید تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004831 رزما عبدالغفار - فیض محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004833 عبیدالله امین الله - - تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004834 شگوفه محمد فاروق - محمد اعظیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004835 رخسار محمد هاشم - میرغلام تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004838 انیسه عبدالمنور - محمدشریف تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004839 مژده عبدالعزیز - فتح محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004842 فرحناز قدرت الله - پیغمبرقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004843 فرشته اغامحمد - فیض محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004846 ذکیه عبدالرشید - همراه تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004847 نظیفه تاج محمد - نورالدین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004849 نیلا عبدالغفور - محمد سرور تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004850 راضیه سیدمحمد - ولی محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004852 لیدا عبیدالله - محمد حسن تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004854 محمد همایون شیرمحمد - فیض محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004855 زرغونه عبدالباقی - عبدالله بای تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004858 زلمی محمد اکبر - حاجی کریم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004859 میترا حمدنگین - محمد ایوب تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004860 ناجیه نصرالله - دولت تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004862 تمیم خیرمحمد - محمد رحیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004863 توتیا عبدالرحیم - خدایبردی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004865 فیروزه محمدیوسف - شیرعلی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004867 شبنم محب الله - سیدمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004868 فریبا حمیدالله - ملا محمد نظر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004870 شهلا عبدالعزیز - خدایقل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004872 امیده عبدالرشید - عبدالمجید تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004873 فاطمه محمود - یادگار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004874 سوریا محمد اسماعیل - محمد اسحق تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004876 عادله نورمحمد - فیض محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004878 فریبا سراج الدین - رجب علی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004880 لطف الله سخیداد - محمد الله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004882 عادله محمد ابراهیم - محمد اکبر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004883 منیژه محمد اکبر - محمد عمر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004887 جینا نثاراحمد - عبدالاحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004889 حسینه نعمت الله - عبدالجمیل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004890 فروزان تاج الدین - عبدالقادر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004892 نعمت الله عبدالواسع - عبدالغنی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004895 نبیلا عبدالمحمود - عبدالغنی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004896 جمشید رحمت الله - آستانه قل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004898 مصطفی عبدالفتاح - محمدعطا تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004899 عالیه محمد شریف - خدای بیردی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004901 عبدالکریم خدای بیردی - آق محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004903 زرمینه محمد حسن - عبدالصمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004904 نسیمه بیک مراد - مینگلی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004905 محراب الدین غلام نبی - سیداکبر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004906 فروزان محمد عمر - همراه تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004908 گلالی غلام یحیی - محمد علی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004910 نسرین عبدالخلیل - نائب تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004911 خوشبو محمد هاشم - محمد کاظم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004913 شکرالله عبدالنظر - خداینظر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004915 جمیله چاری - علی مراد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004917 پنجی محمد جمعه - چولی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004918 غلام نبی محمدقل - - تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004920 راضیه چاری - علی مراد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004922 فضل احمد امیرشاه - محمدرفیق تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004924 نصرت الله محمد هاشم - میرغلام تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004927 سیدحمیدالله سیدامان الله - سیدمعظم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004929 بی بی زهره سیدرحمت الله - سیدجنیدالله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004930 نورالله محمد عثمان - عبدالمجید تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004932 پروانه محمدیوسف - محمد عمر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004933 محجوبه برهان الدین - شادمان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004935 مهرنسا نذیرخان - عالم خان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004937 یلدا محمدظریف - محمد خان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004938 مقدس نذیرخان - عالم خان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004940 پروانه نظام الدین - زرمحمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004942 پروانه سیدشریف - سیداشرف تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004944 مژگان خیرمحمد - قلندر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004946 مرینا قمرالدین - عبدالخالق تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004947 نیلوفر گدای نیاز - - تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004952 عبدالله رورض قلی - خدایقلی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004954 زهرا محمد صالح - بابارحیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004957 نصرالله قربان بای - خدایقل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004958 عارفه محمد علم - محمد اسلم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004961 دیبا محمد الدین - عبدالقدوس تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004962 ذبیح الله آغامحمد - میراحمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004964 آرزو عبدالجبار - محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004966 گل احمد محمدرحیم - عبدالطیف تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004968 رقیبه محمدرحیم - غلام محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004971 افسانه ابوبکر - امانمراد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004974 رویا عبدالحنان - سلیمانقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004975 بلقیس محمدعمر - محمدیعقوب تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004977 نیلاب محمد اسماعیل - محمد ابراهم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004978 کوکبه میرصدیق - میراکبر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004980 شایسته شاه محمد - گل مراد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004981 شیبا محمد قاسم - حاجی قاری سرور تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004982 عزیزه میرعبدالرحمن - میرعبدالواحد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004983 چمن بابه مراد - ضیاقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004984 شبنم محمد محسن - محمد حسین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004986 ناظمه محمدی - غلام حیدر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004987 بصیره محمدطاهر - محمدلطف تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004989 تمنا ابراهیم - ولی محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004991 فرحناز اخترمحمد - خیرمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004992 عبدالغفار عبدالحمید - عبدالستار تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004995 ملکه عبدالوهاب - عبدالمومن تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20004996 رازمحمد عبدالمومن - بازار تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20004998 حبیب الرحمن دریاقل - طاغن تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005001 حمیدالله حاجی احمد - نوبت تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005003 عارفه امیر - محمد اسماعیل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005005 شریفه غلام سخی - چاری تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005007 حمیدالله سیف الدین - گدای محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005010 عاطفه اولیاقل - نذیرقل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005011 نیلا دولت - شاه نظر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005012 سمیرا محمد امان - فضل احمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005014 راحله نورمحمد - احسام الدین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005016 شراره حبیب الرحمن - شیرعلی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005018 روزی بای فوزی بای - خدایداد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005019 معصومه قربان - بیکمراد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005020 رضما محمودخان - قاری قربان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005021 ماری نصرالله - عثمان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005023 عبادالله جوزه گلدی - روزی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005026 ناجیه رحمت الله - سیداحمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005028 مهرافروز مظفر - روزی بای تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005031 صدیقه فیض الله - نصرالدین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005033 نصیبه لعل محمد - گل محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005034 رزما خان محمد - گل محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005036 حسینا رحم الدین - ملا محمد علی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005038 کامله طوره - کینجه تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005041 صفیه رحمت الله - خواجه نیاز تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005043 فرزانه فیض الله - نورمحمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005046 ورښمین عبدالبشیر - عبدالجلیل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005048 عزیزالله محمد صادق - میرزا محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005050 شفیق الله شمس الله - ایشان قل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005051 برهان الدین غلام نبی - عبدالستار تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005052 شایسته محمد حسین - سیدخادم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005053 نذیره نذرالله - - تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005054 نادیه محمد عالم - محمد افضل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005055 شکرالله عبیدالله - سعدالله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005057 روزمحمد عبدالخالق - رساری تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005059 گل پیکی عبدالله - محمد نعیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005061 سلیمه عبدالوهاب - نورمحمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005064 راحیله عبدالروف - چهاری بای تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005066 حنیفه عبدالستار - عبدالغنی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005068 عبدالرفیع عبدالحبیب - عبدالواحد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005069 روح الله عبدالقادر - غلام قادر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005070 نفیسه خواجه عنایت الله - خواجه نعمت الله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005071 ذاکره محمدشاه - غلام رسول تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005073 زحل محمدرسول - محمد علی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005074 نجیب الله عبدالواحد - عبدالحمید تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005077 مینا حاجی نعمت الله - رحمت خان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005078 حمیرا عبدالفتاح - شامردانقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005080 وحیدالله حاجی نعمت الله - رحمت خان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005081 کریمه رحمت الله - عبدالله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005083 نیلوفر ذاکری محمدظاهر - ذاکرشاه تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005084 زرین گل عمرخان - حاجی گل اختیار تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005085 مولوده حاجی شمس الدین - بازار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005087 محمد قاهر غلام دستگیر - عبدالله جان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005089 ریحانه محمد حکیم - محمد عظیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005091 دل آغا میرآغا - نصیرمحمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005094 نقیب الله محمد سلیم - عبدالله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005096 فرخنده امیرمحمد - عبدالمجید تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005097 شگوفه سراج الدین - عبدالمجید تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005099 پروانه حفیظ الله - سیدمکمل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005100 پامیر محمد عزیر - - تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005103 عبدالله رحمن بیردی - اولیاقل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005104 بلقیس محمدصادق - استا بهرام تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005106 آسیه میرعبدالستار - میرعبدالواحد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005111 فرحناز عبدالعلی - عبدالغفار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005113 ستاره محمدنزیر - محمد ابراهیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005115 سویتا محمد اسماعیل - محمد اسحق تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005118 زینب نسا عبدالصمد - عبدالروف تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005120 فرمیلا عبدالرشید - شاهی مردانقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005123 نجیلا عبدالکریم - عبدالغنی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005125 بصیره شیرمحمد - رحیم داد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005129 پرمیلا محمد آچل - محمد عالم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005132 شبانه کمال الدین - محمدصادق تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005135 محمد منصور محمد اشرف - روزی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005136 شرین نقیب الله - فیض محمد جان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005138 نظیفه ذکرالله - صبرالله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005139 فرزانه امیرمحمد - یارگل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005142 اینجیلا عبدالرشید - شاهی مردانقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005144 آسیه نورمحمد - گل محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005151 عزیزه نورالله خواجه - عبدالله خواجه تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005154 کامله امان الله - رجب تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005156 اناهیتا سیدقمرالدین - خیرمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005157 ملکه محمدشریف - عبدالقادر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005159 سکینه عبدالودود - عبدالوهاب تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005162 سویتا حبیب الله - سخیداد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005165 الله نظر اقامراد - اقی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005168 خورشید نجم الدین - جوره بای تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005171 زهرا فیض محمد - ملا قربان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005172 زهره ذین العابدین - نظام الدین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005173 لیلا نجیب الله - اسدالله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005174 سویتا عبدالصمد - سکندر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005175 محمدزمان عبدالقیوم - عبدالحکیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005176 یولدوز محمدظاهر - عبدالقادر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005177 آصفه شایسته گل - محمدرحیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005178 #NAME? سیدبهرام الدین - سیداسماعیل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005179 صالحه مراد - چوپان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005181 محمد اسماعیل عوض - حاجی محمد عیسی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005182 نجیلا عبدالخلیل - عبدالرشید تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005183 شکیبا عزیزالله - محمد اسلم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005184 انوشه گل محمد - محمد نورخان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005185 نجیلا عبدالحفیظ - عبدالخلیل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005186 فریده محمدرسول - پردل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005187 سهیلا عبدالحفیظ - عبدالخلیل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005188 مولده محمد یاسین - قاری چاری تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005189 صحبت الله عبدالجبار - فیض محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005190 عاطفه عبدالله - بایمراد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005191 فتح الدین امرالدین - نظام الدین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005192 کیمیا امام نظر - محمد یعقوب تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005193 بصیره قمرالدین - خیرمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005194 شیما محمد نبی - محمدرحیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005195 نبیلا دین محمد - غلام حیدر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005196 ذکیه محمدیوسف - ملا چل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005197 وحیده غلام محی الدین - اسماعیل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005198 امینه محب الله - عبدالله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005201 تاج محمد عبدالرحمن - محمدرحیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005202 محمدزمان میرزمان - علاوالدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005206 لیلی محمد ولی - محمدصفر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005208 ستاره توخته بای - طوره بای تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005224 عنایت الله حاجی محمد اسماعیل - اولیاقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005227 شریف الله عبدالرشید - عبدالواحد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005230 خدایبردی محمد مراد - دانیار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005232 وزیرمحمد خیرمحمد - رازمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005234 اسدالله جوره بای - بوری تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005236 محمد حسین محمد نظر - ظاهر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005238 فراموز عظیم الدین - فضل الدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005241 محمد نادر عبدالطیف - ملا جوره تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005243 رحمت الله محمد نبی - حیدر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005245 عبدالمبین حاجی عبدالمتین - محمد رحیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005246 نجیب الله عبدالجبار - محمد عظیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005249 محمدآصف محمدقاسم - اولیاقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005250 فقیرمحمد رازمحمد - عبدالستار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005251 خیرمحمد دین محمد - عبدالحمید تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005252 سیدصادق سیدرسول - سید ابراهیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005253 محمد حنیف محمد ایوب - محمد علی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005254 نجیب الله فیض الله - نورمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005255 عایشه دولت نظر - شاه نظر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005256 فریبا عبدالبصیر - محمدشریف تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005257 محمد عمران چاری - مرت تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005258 عبدالله سیف الدین - شمس الدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005259 ستاره احمد دائی - عبدالکریم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005260 آیگینه محمدقاسم - محمد نظیف تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005261 محمدآصف عبدالله - مینگلی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005262 عبدالله غلام سرور - قربان نظر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005263 منصوره فقیرمحمد - محمد نظیف تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005264 اسدالله عبدالبصیر - ابراهیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005265 عبدالبصیر نصرالله - عبدالحلیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005267 عبدالقهار عبدالجبار - عبدالغیاث تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005271 امان الدین غلام محی الدین - حیدری تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005274 حیت مراد جمعه قل - آرتق تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005276 غلام سخی قدرت الله - روزی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005278 شهاب الدین عبدالغفور - عبدالرحمن تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005281 عبدالرشید عبدالحکیم - بازی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005284 حمیدالله محمد صابر - غلام رسول تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005285 محمد لعل حاجی کمال الدین - خلیفه تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005286 محمدیاسین محمد ابراهیم - ملا محمدحلیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005287 ارسلان فضل الرحمن - ملا محمدی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005288 سیدمسعودسیدی غلام حسن - سیدعمر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005289 محمد ابراهیم شیراغا - فرمانقل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005290 رحمت الله حاجی قربانیار - محمدشریف تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005291 والنسینا محمد نسیم = محمدی بای تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005292 هدایت الله عبدالمومن - باطور تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005293 سیدصفی الله سیدنصرالله - سیدمعه تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005294 روح الله محب الله - محمد الله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005295 محمد هارون محمد انور - پادشاه تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005297 لیمه سردار - شاه زمان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005298 خال محمد عبدالمحمد - مینگلی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005299 محمد حنیف محمد قاسم - غلام سخی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005300 روح الله عبدالغفور - حسن تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005302 زرین عبدالستار - همراه تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005303 محمدطاهر عبدالاعلی - غلام قادر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005306 شیما ذکرالله - محمد علی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005307 محمد ناصر محمداسلام - محمد اسلم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005311 خسرو محمد هارون - محمد یعقوب تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005312 ملالی محمدقاسم - رحمن بیردی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005313 ملالی شاه ولی - نوراحمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005314 عبدالمسیح عبدالواحد - جوره تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005316 صبغت الله محمدظریف - محمدحسین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005317 عبدالملک عبدالمتین - یغمور تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005318 پرویز نورمحمد - عبدالرسول تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005319 همدم عبدالحمید - دادار تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005321 ذبیح الله محمد الله - عیدی محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005322 عبدالحلیم عبدالرحیم - محمد کریم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005325 شکیبا سیدنعمت الله - سیداسماعیل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005326 دوست محمد خالی - خالیار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005328 روشن مصطفی قل - سلیمانقل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005330 راحله عبدالغفار - ملا مراد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005331 محمد اکبر غلام نقشبند - یعقوب علی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005333 حاجی محمد محمد صادق - کینجه تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005336 زرسانگ محمد لعل - بوستان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005337 رمزیه خیرالدین - کنجه تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005340 شاعره صالح محمد - فضل احمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005341 محمد سلام الله بیردی - عوض تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005343 حمیده محمدیعقوب - طلابای تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005345 بلقیس همایون - صالح محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005346 نگار شاه توختر - خداینظر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005349 فرشته برات علی - غلام رسول تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005350 حمیدالله محمد الله - گلان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005352 زهرا نقیب الله - دولت مراد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005353 خالده محمد کاظم - قاری اسماعیل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005355 فوزیه محمد امین - آنه مراد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005357 ملیحه محمد اکرم - محمد یعقوب تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005362 رحمت قل خدایقل - خان گلدی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005363 فرزاد عبدالله - حاجی صاحب نظر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005365 محمد عظیم محمد عالم - محمد عیسی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005367 سویتا محمدشریف - عطا الله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005369 صبرینا سیدحبیب الله - سیدعبدالله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005371 فریده عزیزالله - محمدقل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005372 نسیمه انه گیلدی - کوکی بای تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005374 سلسله اخترمحمد - شاه محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005376 زهرا طلا محمد - غلام نبی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005377 نجیلا محمدظاهر - غلام قادر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005380 ناجیه محمدیوسف - مرزا ایشانقل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005381 ظریفه یارمحمد - نورمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005383 صدیقه جان گلیدی - اربی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005384 منیژه محمد حسن - بیگ محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005386 مول الدین سراج الدین - سیدمراد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005388 سوریا میرحسن - نورحسن تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005389 نادیه عبدالحد - خدای قل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005391 لینا غلام سخی - مومین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005392 محمد سالم محمدجان - گل محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005394 صفیه زمری - محمد هاشم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005396 لیدا عبدالکریم - محمد اعظم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005397 رستم عبدالکریم - قربان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005399 نظیفه سیدمحمود - سیدمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005400 مولوده خال محمد - ایرکه باز تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005401 شبنم شیرمحمد - لعل محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005404 صالحه اسماعیل - چولی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005405 رعنا غوث الدین - خدایقل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005408 شهربانو میرزا خان - کله خان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005410 نوریه حاجی محمد ایوب - ملا یعقوب تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005413 شبانه عبدالحمید - محمد عثمان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005414 بی بی افغانی عبدالظاهر - عبدالستار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005416 نیلاب عبدالعظیم - محمد عظیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005417 وحیده عبدالرشید - عبدالحمید تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005419 آرزو عبدالبصیر - رجب بای تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005420 رعنا نیک محمد - پیغمبرقل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005423 ماریه عبدالطاهر - عبدالجلیل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005425 فرزانه محمدشفیق - عوض مراد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005429 شبانه یارمحمد - فیض محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005431 محموده سیدرحیم - عبدالجبار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005434 عاطفه شیرآقا - حاجی یارگلون تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005439 تمنا غلام سرور - محمد اسماعیل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005440 آریانا محمدیوسف - محمدیعقوب تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005441 منیژه غلام محمد - غلام سخی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005444 گل پیدا محمد - عوض تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005447 شکیبا عبدالمجید - عبدالرشید تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005448 لیلما غلام نبی - چاری تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005451 نرگس غلام حضرت - عبدالغفار تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005454 بهار محمد علی - قمبرعلی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005456 مدینه محمد اکبر - سرور تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005458 شمسیه سیدفضل الدین - سیدمحمد نبی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005459 وسیمه بازمحمد - فیض محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005460 وحیده محمدهاشم - محمد اخلاص تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005461 خجسته محمد وزیر - میرحیدر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005462 وژمه محمدآرتق - یحی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005463 نیلاب سیدانور - سیداحمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005464 تمنا عبدالمحمود - شیراحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005465 ناجیه عبدالله - عبدالوهاب تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005466 سیدموسی سیدقاسم - سیدعیسی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005467 ملالی رحمت گل - خواجه گل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005468 ناجیه عبدالمعروف - حسن تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005469 فروزان فضل الرحمن - محمد جان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005470 فاطمه نورمحمد - دوست محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005472 کبرا وزیرمحمد - دادقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005473 فریحه امام الدین - نجم الدین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005475 عصمت الله امان الله - حبیب الله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005477 ضیاءالدین محمدزمان - دوست محمد خان تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005479 وحیده حمیدالله - شیرمحمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005480 نسرین عبدالباقی - دوست محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005482 خالبان نورمحمد - سیدبدل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005483 شگوفه محمدرفیع - نظرمحمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005485 فوزیه شمس الدین - بدرالدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005487 زرغونه خدابخش - خدانظر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005488 شبانه مرتضی قل - عبدالله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005490 سونیا محمد شریف - محمد یوسف تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005491 فرزانه محمدظاهر - قادر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005493 فرخنده استاد روزیبای - محمد امین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005495 سومن امیرجان - ولی محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005496 معصومه نورمحمد - دوست محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005498 صدیقه عبدالهاشم - ملا عبدالجلیل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005501 سویتا بازمحمد - عبدالمومن تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005505 حسنیه غلام سخی - مومین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005506 ملیحه خداینظر - بابه قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005508 فرشته عبدالکریم - محمدرسول تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005509 حفیظه عبدالرحمن - میرعبدالواحد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005510 فرخنده امام الدین - نجم الدین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005512 روینا محمدیعقوب - محمد کریم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005514 نجیبه محمد رحیم - غلام سخی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005515 عاطفه محمد قیوم - صدرالدین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005519 روحیه عماد الدین - سبزی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005520 شکیلا فیض محمد - محمد رحیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005522 شکریه سید یعقوب - سید موسی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005524 فروزان عبدالغفور - عبدالحمید تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005526 رزما نیک محمد - خیرمحمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005528 سربنا غیب الله - مولان بیردی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005530 زهرا عبدالبصیر - مراد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005533 نجیبه حمیدالله - حاجی تاغن تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005535 جواهر محمدصادق - شاه نظر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005538 زویا عبدالرزاق - عبدالرسول تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005541 حلیمه محمد عالم - گل حسن تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005543 مقدس محمدطاهر - غلام نبی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005544 فرشته عبدالروف - روزیقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005546 فهیمه دوست مراد - چاری تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005548 ثریا عبدالاحد - محمدرحیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005550 مهر افزا محمد آچل - حضرت قل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005552 بصیره غلام حیدر - فیض محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005553 فریبا عبدالرحمن - خدایقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005555 فریحه محمد ابراهیم - حضرت شاه تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005557 فیروزه کمال الدین - نورالدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005561 عارفه محمد ایوب - محمد اسماعیل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005562 هویدا محمد یعقوب - محمدرسول تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005564 شبنم غلام سخی - محمد حسین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005566 پرمیلا محمد اسرائیل - محمد ابراهیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005567 روس گل محمدقاسم - رحمان بیردی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005569 مهتاب رجب علی - عوض تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005572 لیزا حمیدالله - محمدالله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005574 شکیلا محمدسراج - غایب نظر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005575 نورمحمد عاشور - عوض قل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005577 جمیله خانی - قلیچ تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005579 فریده سید اسحق - موسی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005580 منیره محمدیعقوب - محمدقل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005583 بلقیس غلام رضا - عبدالرحیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005584 فریبا امان الله - محمدصدیق تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005586 سیدالله حبیب الله - اولیاقل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005589 سخی محمد غلام فاروق - فیض محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005590 یولدوز قربانیاز - امام نظر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005591 صبرالله محمد مقیم - محمد کریم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005592 شریفه نورحسن - میرحسن تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005593 شکیلا سراج الدین - مرتضی قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005594 سمیرا محمد اکبر - محمدرسول تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005595 بنفشه عبدالبصیر - ابراهیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005596 حسنیه سیدمحمد - سیدیعقوب تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005599 مژده محمد یوسف - محمد موسی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005601 نبیلا شجاع الدین - رجب علی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005605 ذاکره خیرالدین - غلام رسول تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005606 عادله حبیب الله - محمد عظیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005608 خاطره یماق بای - فیض الله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005610 میرویس ایرگش - عوض تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005612 ثریا نورالحق - محمدسعید تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005613 نیلوفر محمد نسیم - رحمت الله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005615 ثریا محمد کریم - حیلا تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005617 پروانه محمدرحیم - حاجی مرادعلی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005618 نصیبه عبدالسمیع - عنایت الله تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005620 زینب غلام حیدر - محمد ابراهیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005622 نوریه سخیداد - استا یوسف تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005623 رحمت الله محمد موسی - یعقوب علی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005626 کلبدین شراف الدین - محمد رحیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005627 مولوده محمد سلیم - محمد رحیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005629 زلفیه عبدالله - پیرنظر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005632 فریده محمدکاظم - محمدآصف تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005634 آرزو محمد یعقوب - محمد کریم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005637 صالحه سیدامین - سیدمحمد ابراهیم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005638 ذبیح الله عبدالستار - عبدالسلام تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005639 شیلا محمدشاکر - عبدالرحیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005640 گوزل محمد عارف - خدایبیردی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005641 خالده عبدالسلام - محمد امین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005643 بصیره قلیچ - محمد کریم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005644 فتانه محمدشکور - محمدیعقوب تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005645 مومنه نورمحمد - جوره تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005646 منیژه عبدالرزاق - استا چاری تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005647 پروانه سلطان محمد - محمد عالم تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005648 خالده عبدالحکیم - عطامراد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005649 عاشورای عبدالرحیم - عبدالحمید تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005650 ثریا مهتاب الدین - امام علی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005651 شمسیه حاجی کمال الدین - عبدالحلیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005652 نازیه محمد یعقوب - شاه مردانقل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005653 رومینا غلام قادر - غلام محمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005655 صابره عبدالوکیل - عبدالقیوم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005656 انجیلا زین الدین - همراه قل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005657 حسینا غوث الدین - حاجی نصرالدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005658 محمد داود عبدالمنان - عبدالعزیز تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005659 سویتا عبدالخالق - امام قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005660 ماجیبه سیدعبدالباقی - سید میرزا تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005661 سلیمه محمد علی - عبدالحفیظ تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005662 سهیلا سراج الدین - مرتضی قل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005663 مرینا قلندر - عبدالخلیل تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005664 محمدافضل محمدالله .. عبدالغفار تعلیمات تخنیکی جوزجان تخنیک موتر جوزجان
J20005665 نصیب الله عبدالشکور - - تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005666 محبوبه شاه منصور - استا نظر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005667 حمیرا سعیدالله - رحمن بیردی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005668 مکی سیدالله - باقا خان تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005669 ظاهرشاه گل میر ... عبدالعزیز تعلیمات تخنیکی جوزجان تخنیک موتر جوزجان
J20005670 عتیق الله محمد عالم - محمد هاشم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005671 پرمیلا نعمت الله - دولت بای تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005672 شاه ولی عبدالسلام .. استاد فیض تعلیمات تخنیکی جوزجان تخنیک موتر جوزجان
J20005673 نجیب الله عبدالجبار - محمد کرم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005674 عبدالقادر محمدقل .. خدای بیردی تعلیمات تخنیکی جوزجان تخنیک موتر جوزجان
J20005675 حبیبه عبدالجلیل - فتح محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005676 ملیکه بوستان علی - صفدرعلی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005677 عزیز الله سیدصابر خان .. سیداحمد تعلیمات تخنیکی جوزجان تخنیک موتر جوزجان
J20005678 بیژن محمدانور .. محمدصادق تعلیمات تخنیکی جوزجان تخنیک موتر جوزجان
J20005679 عالم جان فتحار - محمد عظیم تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005680 مونیکا غلام قادر - میرزاخالقداد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005681 صالحه محمد اکبر - گل احمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005682 شاه محمد کینجه .. .. کینجه تعلیمات تخنیکی جوزجان تخنیک موتر جوزجان
J20005683 سهیلا پیرم قل - عبدالعزیز تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005684 شبانه محمد هاشم - نظر تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005685 کرشمه اسدالله - محمد الدین تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005686 زرغونه محمدظاهر .. امیرمحمد تربیه معلم جوزجان دری جوزجان
J20005687 گیتی گل محمد - نظام الدین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005688 نسیمه عبیدالله - عبدالله تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005689 عبدالواسع عبدالحکیم - عبدالحمید تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005690 شهلا نورالدین - داملامحمد نبی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005691 لیمه عبدالقاهر - عبدالحمید تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005692 شگوفه غلام حیدر - فیض محمد تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005693 وژمه محمدآرتف - یحی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005694 شگوفه میر محمدظریف .. میرمحمدامین تربیه معلم جوزجان دری جوزجان
J20005695 انیلا محب الله - صدیق تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005696 نسیمه محمد افضل - خالمراد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005697 شکیبا محمدصدیق .. محمدعثمان تربیه معلم جوزجان دری جوزجان
J20005698 شهنشاه غلام سخی - مومین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005699 نگینه غلام جیلانی - محمد نبی تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005700 شمایل عبدالرب .. عبدالصمد تربیه معلم جوزجان دری جوزجان
J20005701 محمدرفیع عبدالشکور - عبدالمومین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005702 بصیره محمدی - غلام حیدر تعلیمات عمومی جوزجان ریاضــــــی جوزجان
J20005703 عبدالواسیع عبدالحکیم - عبدالحمید تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005704 فیض الله طوره .. شهاب الدین تربیه معلم جوزجان دری جوزجان
J20005705 صدام محمداکبر .. عبدالشکوربای تربیه معلم جوزجان دری جوزجان
J20005706 فریما محمدسردار - سیدمحمد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005707 محسن میرزا محمد ... فقیرمحمد تربیه معلم جوزجان دری جوزجان
J20005708 شایسته عبدالنبی - محمد امین تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005709 سیدقلی عبدالنظر ... تنگری بردی تربیه معلم جوزجان دری جوزجان
J20005710 لیمه محمد عالم - محمدگل تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005711 ذکیه محمود - یادگار تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005712 فریدالله شکرالله .. محمدرحیم تربیه معلم جوزجان دری جوزجان
J20005713 شبانه اسکندر - ملا ابل مراد تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005714 حمیدالله محمدابراهیم .. رجب تربیه معلم جوزجان دری جوزجان
J20005715 کبرا یعقوب - اقی تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005716 عبدالخلیل عبدالشکور .. رحمت قلی تربیه معلم جوزجان دری جوزجان
J20005717 فرزانه عبدالغنی - غلام نقشبند تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005718 نصیبه سیدحسن - اسحاق تعلیمات عمومی جوزجان کيميا جوزجان
J20005719 غلام صدیق بیگ نظر .. بای نظر تربیه معلم جوزجان دری جوزجان
J20005720 جمشید محمداسماعیل .. غلام غوث تربیه معلم جوزجان دری جوزجان
J20005721 حلیمه عبدالمتین .. حاجی عبدالرشید تربیه معلم جوزجان روانشناسی یا پیداگوژی جوزجان
J20005722 فیروزه محمدیونس -