آگاهی امتحان جمعی بست های معلیمین ومامورین ولایت جوزجان

 

آگاهی امتحان جمعی بست های معلیمین ومامورین ولایت جوزجان

از همه کاندیدان امتحان جمعی برای بست‌های معلیمین و مامورین بست‌های پنج و شش خدمات ملکی در ولایت جوزجان که قبلآ شارت لیست  گردیده بودند خواهش‌مندیم تا برای ثبت اطلاعات بایومتریک و دریافت کارت ورود به امتحان تشریف بیاورند.

روزهای بایومتریک و توزیع کارت سه شنبه و چهار ‌شنبه مورخ (۲۲و ۲۳)

روزهای امتحانپنجشنبه، جمعه مورخ)۲۴ و ۲۵) حوت سال جاری

محل بایومتریک:  پوهنتون جوزجان

محل امتحان: پوهنتون ولایت جوزجان

برای معلومات بیشتر

۰۷۸۰۲۸۱۰۰۲     – ۰۷۸۶۵۴۴۲۸۶ ویا ۰۷۸۹۸۸۴۹۶۷