نیروهای امنیتی یک حلقه ماین را خنثا کرد که به منظور آماج قرار دادن انجینر عبدالرحمن" محمودی" معاون وسرپرست مقام ولایت جوزجان جا سازی گردیده بود.

 

 

نیروهای امنیتی یک حلقه ماین را خنثا کرد که به منظور آماج قرار دادن انجینر عبدالرحمن" محمودی" معاون وسرپرست مقام ولایت جوزجان جا سازی گردیده بود.

قرار بود دیوار استنادی جوی بابه علی واقع قریه کهلک توسط معاون وسرپرست  مقام ولایت افتتاح و به بهرداری سپرده شود، دشمنان مردم افغانستان در مسیر راه کهلک ماین کنار جاده یی به منظور آماج قرار دادن موتر حامل معاون مقام ولایت جاسازی نموده بودند، خوشبختانه از سوی نیروهای امنیتی کشف و خنثا گردید.

و برنامه افتتاح این دیوار استنادی به علت مصروفیت کاری معاون ولایت به تعویق گذاشته شد

این چهارمین بار است که معاون و سرپرست مقام ولایت از طرف دشمنان  مردم افغانستان مورد امواج میگیرد.