الحاج مولوی لطف الله عزیزی والی جدیدالتقررولایت جوزجان

17/4/1394

 

 

 

 

الحاج مولوی لطف الله عزیزی والی جدیدالتقررولایت جوزجان امروزطی محفل با شکوهی که درآن مشاورین مقام ریاست جمهوری ومعاونیت اول آن، میرابومسلم صدیقی مشاورارشد اداره مستقل ارگانهای محلی،معاون وروسای ادارات مقام ولایت، وکلای مردم درپارلمان کشور،روسای ادارات دولتی، محاسن سفیدان بزرگان وتعدادی کثیری ازعلماء وروحانیون وفرهنگیان ودانشمندان وشخصیت های اجتماعی حضوربهم رسانیده بودند به مردم جوزجان معرفی وموصوف بکارآغازنمود.