شماره هاي تماس

شماره

اسم

وظیفه

شماره تماس

 

1

مولوی لطف الله"عزیزی"

والی ولایت جوزجان

0799887181

0728884444

 

2

انجنیرعبدالرحمن "محمودی"

معاون مقام ولایت

0799064888

 

3

نقیب الله"یعقوبی"

رئیس مالی واداری مقام ولایت

0788880757

 

4

مریم ایوبی

رئیس دفتر مقام ولایت

0797129850

 

5

فقیر محمد "جوزجانی"

قوماندان امینه ولایت

0799105317

0791250022

 

6

پیغمبر قل خرم

رئیس امنیت ملی ولایت

0799580565

 

7

ذبیح الله "سادات"

رئیس خدمات سکتوری

0795091770

 

8

داکتر محمدیونس"قرلق"

سکرتر والی مقام ولایت

0784001016  

9

ذبیح الله "سادات"

ریس خدمات سکتوری

0786409760

 

10

محمدرضا"غفوری"

سخنگوی مقام ولایت

0704999901

0728884434

 

11

محمد خالد

مدیرتکنالوژی معلوماتی

0786544286

 

12

فدا محد رازمل

مدیر عمومی اسناد ارتباط

0795510431

 
13