پروژه ها

تاریخ نشر: Jul 20, 2011

مرجع: 0708904855-0795295557

مرجع تمویل کنند: وزارت مواد مخدر

شهر: جوزجان

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

فارمت اعلان پروژه

 

اعلان داوطلبی  پروژه اعمار ساختمانهای یک باب کلینیک و مکتب در ولایت جوزجان  MCN/166/NCB

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر/ برنامه تقدیر از اجراآت خوب (GPI) پروژه متذکره را از طریق داوطلبی باز داخلی به اعلان داوطلبی میسپارد.داوطلبان محترم میتوانند اسناد و شرطنامه را بدون پرداخت پول از دفتر برنامه تقدیر از اجراآت خوب، سرک عمومی کابل جلال آباد، مکروریان چهار، ریاست بنایی منزل چهارم  وهمچنان از دفتر ریاست سکتوری ولایت جوزجان دریافت نمایند.

شماره تماس:0708904855

تاریخ و محل جلسه آفرگشایی:جلسه آفر گشایی بتاریخ 23/5/1390ساعت 10:00 قبل از ظهر در سالون کنفرانس مقام ولایت جوزجان  دایر میگردد.

تضمین آفر: تضمین بانکی به مبلغ 7,400دالرامریکائی میباشد و باید تا تاریخ 23/8/1390 اعتبار داشته باشد.